2018 – nu är det dags att ta tag i kli­mat­frå­gor­na på all­var

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

2017 var ett år fyllt av kli­mat­re­la­te­ra­de vä­der­ka­ta­stro­fer. Or­ka­ner, över­sväm­ning­ar, tor­ka och enor­ma skogs­brän­der har drab­bat bå­de män­ni­skor och djur. Låt oss hop­pas att 2018 blir ett år då vi på all­var tar be­slut och ge­nom­för åt­gär­der för att vän­da på ut­veck­ling­en. Det är ett år då vi bå­de i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt har hän­del­ser som är vik­ti­ga för att på­ver­ka kli­mat­för­änd­ring­en.

I Sve­ri­ge bör­jar det re­dan i feb­ru­a­ri då det av re­ge­ring­en till­sat­ta kli­mat­po­li­tis­ka rå­det kom­mer med sin förs­ta rap­port om hur må­len i det av 7 riks­dags­par­ti­er över­enskom­na kli­mat­po­li­tis­ka ram­ver­ket ska kun­na nås. Ett av må­len är att 2045 ska ut­släp­pen in­om lan­det va­ra net­to­noll, dvs ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser ska in­te över­sti­ga upp­ta­gen i skog, mark och vat­ten.

I maj går Kli­ma­triks­da­gen av sta­peln, där en­skil­da per­so­ners in­läm­na­de mo­tio­ner tas upp till röstning. Kli­ma­triks­da­gen 2018 drivs i form av en par­ti­po­li­tiskt obun­den or­ga­ni­sa­tion med stöd av sto­ra de­lar av mil­jö­rö­rel­sen, ett stort an­tal fö­re­tag och en­skil­da. Syf­tet är att bi­dra till en bred folk­lig opi­ni­on för mins­kad kli­mat­på­ver­kan och att kli­mat och håll­bar­het ska bli vik­ti­ga per­spek­tiv i val­rö­rel­sen.

Den 9 sep­tem­ber kom­mer va­len till Riks­dag, lands­ting/re­gi­o­ner och kom­mu­ner. De fles­ta par­ti­er ut­tryc­ker att kli­mat­för­änd­ring­en är vår tids ödes­frå­ga. Vi får hop­pas att frå­gan även får en fram­trä­dan­de roll i val­rö­rel­sen och att vi som väl­ja­re får tyd­li­ga be­sked vad de oli­ka par­ti­er­na av­ser att gö­ra för att mins­ka vå­ra ut­släpp av växt­hus­ga­ser.

In­ter­na­tio­nellt är det FN:S kli­mat­mö­te, COP 24, i Po­len i de­cem­ber som är det som kom­mer att do­mi­ne­ra 2018. Då ska län­der­na kom­ma överens om åta­gan­den som krävs för att upp­fyl­la må­len i Pa­ris­av­ta­let, det vill sä­ga att den glo­ba­la me­del­tem­pe­ra­turök­ning­en ska ham­na väl un­der 2 gra­der och an­sträng­ning­ar ska gö­ras för att hål­la ök­ning­en un­der 1,5 gra­der. För­be­re­del­ser­na in­för COP24 har re­dan på­bör­jats och kom­mer att på­gå un­der he­la året.

Vi som en­skil­da med­bor­ga­re har en vik­tig roll. Hur vi en­ga­ge­rar oss, age­rar som kon­su­men­ter och vil­ka po­li­ti­ker vi väl­jer, på­ver­kar hur fram­gångs­ri­ka vi kom­mer att bli för att ska­pa en bra till­va­ro för vå­ra barn och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. Ro­ger Byd­ler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.