San­ning­en om Väst­län­ken

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Nu har även po­li­ti­ker­na bör­jar in­se hur to­kigt be­slu­tet om att byg­ga Väst­län­ken är. Mil­jö­par­ti­ets Hen­rik Munck har för­stått att det är ett halv­dant pro­jekt och ta­lar om att det be­hövs yt­ter­li­ga­re 50 mil­jar­der kro­nor för att kun­na ut­nytt­ja tun­neln. Så kost­na­den blir då minst 80 mil­jar­der till ing­en nyt­ta för oss Göteborgare.

Även Jo­han Ny­hus har för­stått att det brän­ner un­der föt­ter­na så han av­går för att in­te be­hö­va stå till svars om byg­get blir av.

När ba­ra 28 pro­cent av be­folk­ning­en tyc­ker att det är ett bra pro­jekt och en över­väl­di­gad ma­jo­ri­tet är emot så bor­de po­li­ti­ker­na tän­ka om och fat­ta ett bätt­re be­slut. Som­un­der­sök­ning­en ta­lar för sig själv. Det finns fle­ra bätt­re och bil­li­ga­re al­ter­na­tiv som ex­em­pel­vis Går­das­ta­tio­nen med di­rek­tan­slut­ning till Hi­sing­en där till­väx­ten sker med tu­sen­tal nya jobb och sto­ra bo­stads­byg­gen. Vil­ket par­ti vå­gar in­se fak­ta och gö­ra nå­got åt det.

Sig­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.