Om jag strun­tar i att be­ta­la, sä­ger jag upp te­le­fo­nen?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Frå­ga: Jag har i cir­ka tre må­na­ders tid för­sökt att sä­ga upp mitt mo­bil­te­le­fona­bon­ne­mang. Var­je gång jag ring­er så får jag stå i långa te­le­fon­kö­er och blir kopp­lad hit och dit tills de till­slut ba­ra bry­ter samtalet. Jag bör­jar bli rik­tigt trött på dem nu och und­rar

Om det finns in­for­ma­tion om hur länge kor­tet gäl­ler, så är det den gil­tig­hets­ti­den som du får an­pas­sa dig till. Om du in­te har fått nå­gon in­for­ma­tion om vil­ken gil­tig­hets­tid pre­sent­kor­tet har så gäl­ler det i 10 år. Det är dock klokt att an­vän­da pre­sent­kor­tet så fort som möj­ligt, ef­tersom man ald­rig vet om ett fö­re­tag ex­em­pel­vis kom­mer gå i kon­kurs. Om det skul­le hän­da har du små möj­lig­he­ter att få till­ba­ka di­na peng­ar. re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

MAT­HI­AS GUNNARSSON, KONSUMENTRÅDGIVARE Här sva­rar Mat­hi­as på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem som ni kan tän­kas ha. Det kan hand­la om tjäns­ter el­ler va­ror, re­sor, abon­ne­mang, di­stans­av­tal och myc­ket mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.