Så ska stans boss få med al­la in i ett nytt folk­hem

I 24 år har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har haft mak­ten i Gö­te­borg. Näs­ta man­dat­pe­ri­od vill Ann-so­fie Her­mans­son mins­ka klyf­tor­na och ska­pa ett jäm­likt Gö­te­borg: Folk­hem­met 2.0. Och Väst­län­ken är en del av det.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 -

GÖTEBORGSVALET 2018. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har styrt i 24 år – kom­munord­fö­ran­den om män­ni­skor­na i Gö­te­borg

Ann-so­fie Her­mans­son hop­par av spår­vag­nen på Tem­pe­ra­tur­ga­tan i Läns­mans­går­den. Hon hutt­rar. Reg­net, som öser ner, har gjort att vår­vär­men har för­svun­nit.

– Nej men hu, vil­ket vä­der, ut­bris­ter hon.

Hon ha­de tänkt gå till Fjä­der­molns­ga­tan där hon hyr­de en et­ta när hon flyt­ta­de till Gö­te­borg på 1980-ta­let, när det blev för job­bigt att pend­la från Tjörn till job­bet på Vol­vo i Tors­lan­da.

Nu fäl­ler hon i stäl­let upp sitt pa­ra­ply och pro­me­ne­rar mot Läns­manstor­get.

– Det var li­te sun­kigt och bö­sigt i Läns­mans­går­den då, men jag triv­des gott här. Jag tyck­te ald­rig att jag bod­de i ett pro­ble­ma­tiskt om­rå­de. Men så är det ju, man bor in sig, sä­ger hon.

Men klyf­tor­na i Gö­te­borg har in­te mins­kat se­dan dess, me­nar Ann-so­fie Her­mans­son. Tvärtom. Där­för är frå­gan om seg­re­ga­tio­nen, att ena Gö­te­borg, för hen­ne den vik­ti­gas­te i hös­tens val och en lång tid fram­ö­ver.

– Myc­ket går fan­tas­tiskt bra i Gö­te­borg; till­väx­ten går som en ra­ket, vi ex­por­te­rar mer än vi nå­gon­sin har gjort och be­söksnä­ring­en blomst­rar. Se­dan har vi den and­ra de­len: Ett Gö­te­borg med sto­ra klyf­tor. Där det skil­jer nio år i me­del­livs­längd mel­lan vux­na män som bor på Salt­hol­men och i Berg­sjön.

Gö­ra nå­got åt klyf­tor­na Ann-so­fie Her­mans­son pra­tar om klyf­tor som ska­par so­ci­al oro, ohäl­sa, kri­mi­na­li­tet och ex­tre­mism. Hon pra­tar om ett Gö­te­borg som kom­mer att tra­sa sön­der om ingen­ting görs.

– Det som mås­te gö­ras är in­te ra­ket­forsk­ning på nå­got sätt; det hand­lar om att ung­do­mar ska gå ut med god- kän­da be­tyg, att det ska fin­nas ar­be­te att för­sör­ja sig på och att vi byg­ger bort trång­bodd­he­ten.

Det hand­lar del­vis om so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka vallöf­ten om fö­re­byg­gan­de sats­ning­ar, som 60 mil­jo­ner kro­nor för att al­la barn ska kun­na gå på fri­tids, fy­ra mil­jo­ner kro­nor för att al­la fa­mil­jer ska få hem­be­sök av BVC och drygt 20 mil­jo­ner kro­nor på att stär­ka id­rot­ten och för­e­nings­li­vet i ut­sat­ta om­rå­den.

Ser po­ten­ti­al i Gö­te­borg

Men det hand­lar ock­så om stör­re pro­jekt, som att byg­ga 60 000 nya bo­stä­der in­om tio år, varav hälf­ten hy­res­rät­ter, och det Väst­svens­ka pa­ke­tet.

I de sto­ra pro­jek­ten vill Ann-so­fie Her­mans­son fäs­ta Göteborgs jäm­lik­hets­ar­be­te.

I dem finns po­ten­ti­a­len att ska­pa folk­hem­met 2.0.

– I det ut­veck­lings­språng vi står in­för finns drag­kraf­ten

Myc­ket går fan­tas­tiskt bra; till­väx­ten, vi ex­por­te­rar mer än nå­gon­sin och be­söksnä­ring­en blomst­rar. Se­dan har vi den and­ra de­len: Ett Gö­te­borg med sto­ra klyf­tor.

TEMPERATURGATANS HÅLLPLATS. Ann-so­fie Her­mans­son, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, ler när hon pra­tar om so­ci­a­la re­for­mer som kan byg­ga upp ett nytt ut­veck­lat folk­hem för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.