ISAKS VEMODIGA STEG I KAR­RIÄ­REN

Isak Da­ni­el­son från Brott­kärr slog ige­nom i ta­lang­pro­gram­met “X Factor”. Nu kli­ver han vi­da­re – men det är med tunga tex­ter.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - Text: Kai Martin

Han slog ige­nom som 15-åring i ”X Factor”. Har hång­lat med Fe­li­cia Jan­kell i en vi­deo. Men det är främst med sin sång och sin mu­sik fylld av ve­mod som Hovåskil­len Isak Da­ni­el­son vill gö­ra sig ett namn.

Lyss­nar man på Isak Da­ni­el­sons sång och mu­sik är det en man med en röst som slår an to­nen som om det är det sto­ra ve­mo­det som rul­lar in. Men när man träf­far ho­nom är det en öp­pen 21-åring, som är lättpra­tad och snar till skratt.

– Det kan lå­ta som jag är de­pri­me­rad. Men jag är mer flum­mig, ex­tror­vert och gil­lar att um­gås med vän­ner, sä­ger han och... ja, skrat­tar.

Men li­ka snabb han är till ett le­en­de är han till att hit­ta all­va­ret. Nya sing­eln ”Bro­ken” är ett ex­em­pel på det.

– Jag skri­ver väl mest om kär­lek. Men nu se­nast är hand­lar det om ett sex­u­ellt över­grepp. Det är ing­et jag själv har va­rit med om, men det hand­lar om en hän­del­se som jag fått hö­ra om, sä­ger han.

– Ja, det var väl ett trend­brott. Men jag är ju en känslo­män­ni­ska, som har haft svårt att skri­va ut­an­för mi­na eg­na käns­lor och jag är in­te po­li­tiskt in­satt, så jag kan in­te skri­va om det. Men det här var ett mörkt äm­ne som adres­se­ra­de nå­got vik­tigt.

Char­ma­de al­la – och ju­ryn

Som 14-åring blev han en av del­ta­gar­na i 2012 års ”X Factor”. Han hann un­der pro­gram­mets gång fyl­la 15 och char­ma­de bå­de publik och ju­ry med sin re­na, kla­ra stäm­ma, som till och med hann sän­kas en smu­la un­der täv­ling­ens gång.

– Själv­klart var det en språng­brä­da och lär­de mig ex­tremt myc­ket. Men kan man gå en an­nan väg är det ett råd, sä­ger han upp­rik­tigt.

– Jag blev styrd och klädd på ett sätt som jag in­te vil­le och kun­de se­dan få hö­ra från ju­ryn, typ, ”Vad ful du är i kväll”.

Knap­past upp­bygg­ligt för en 15-årig grabb i di­rekt­sänd tv. In­te för nå­gon. Åren ef­ter sin med­ver­kan drab­ba­des Isak Da­ni­el­son av psy­kisk ohäl­sa.

– Jag som all­tid mått bra fick grov pa­ni­kång­est och tving­a­des gå till psykolog. Det var oro­ligt att få ång­est och in­te ve­ta vad det var. Nu har jag ing­et pro­blem att pra­ta om det och jag tror att det in­te är helt ovan­ligt bland kil­lar, som in­te vill låt­sas om det Men jag har fått kom­pi­sar att pra­ta om det.

”Lär­de mig sjunga klas­siskt”

Mel­lan 2008 och 2010 bod­de Isak Da­ni­el­sons fa­milj i Lon­don med an­led­ning av pap­pan Måns jobb. Det i sin tur gav ho­nom chan­sen att gå på Tring Park School for the Per­for­ming Arts med ut­bild­ning i te­a­ter och sång. År som på­ver­kat Isak starkt.

– Jag lär­de mig sjunga klas­siskt och an­vän­da di­a­frag­man. Min röst ut­veck­la­des och jag blev bätt­re på att sjunga, sä­ger han.

Nu nä­ra tio år se­na­re har det gett en ren, men mör­ka­re ton som för tan­kar­na till Chris Isaak. Isak Da­ni­el­son är in­te främ­man­de för den jäm­fö­rel­sen. – Nej, jag har hört det in­nan. Han är fli­tigt med sin mu­sik och pre­cis in­nan vårt möte är någ­ra skis­ser gjor­da. Han pend­lar från för­äld­ra­hem­met i Brott­kärr till Stock­holm för att gö­ra mu­sik.

Se­dan ”X Factor” 2012 har han släppt två sex­spårs-ep (2014 och 2016). På den se­nas­te gjor­des en vi­deo på lå­ten ”Re­mem­ber” där han hång­lar med Fe­li­cia Jan­kell.

– Ha­ha, ja, vi ha­de ald­rig träf­fats in­nan. Jag var till och med na­ken i en scen. Det var 11 gra­der, skrat­tar han och tar död på ro­man­ti­ken bums.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.