Gö­te­borg bäs­ta stor­s­tan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Ja! Gö­te­borg är bäs­ta stor­sta­den. I al­la fall när Na­tur­skydds­för­e­ning­en läg­ger sig i val­het­sen och ran­kar Sve­ri­ges na­tur­vård.

GÖ­TE­BORG

Gö­te­borg är in­te ba­ra fjär­de grö­nas­te sta­den i väl­den. Nu tar stan ock­så förstap­lat­sen i ka­te­go­rin bäs­ta stor­stad när Na­tur­skydds­för­e­ning­en ran­kar na­tur­vår­den i Sve­ri­ge.

Kom­mu­nen som hel­het har läng­re kvar till en topp­pla­ce­ring och ham­nar på en elf­te plats med 43 po­äng av 55,5 möj­li­ga.

Rank­ning­en är ba­se­rad på Na­tur­skydds­för­e­ning­ens en­kät om ar­be­tet med na­tur­vård till lan­dets kom­mu­ner.

”Vill lyf­ta in­för va­let” – Na­tur­skydds­för­e­ning­en vill lyf­ta na­tur­vårds­frå­gor­na in­för va­let i sep­tem­ber. Vi vill upp­munt­ra de kom­mu­ner som har kom­mit långt i sitt ar­be­te och spor­ra dem som in­te kom­mit li­ka långt, sä­ger Ka­rin Lex­én, Na­tur­skydds­för­e­ning­ens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i ett press­med­de­lan­de.

Syf­te med en­kä­ten är att för­sö­ka ge en bild av kom­mu­ner­nas ar­be­te med att skyd­da, vår­da och för­val­ta om­rå­den med bi­o­lo­gis­ka vär­den, vär­den för fri­lufts­liv och vär­den kopp­la­de till ex­em­pel­vis geo­lo­gi och land­skaps­bild.

Myc­ket kvar att gö­ra – Trots im­po­ne­ran­de re­sul­tat i kom­mu­ner­na med höga po­äng, vi­sar en­kä­ten att många kom­mu­ner ock­så har myc­ket kvar att gö­ra. Näs­tan hälf­ten av de kom­mu­ner som del­tog, når in­te ens upp till hal­va möj­li­ga to­tal­po­äng, sä­ger Ka­rin Lex­én som ock­så på­pe­kar att det kan fin­nas fler oli­ka skäl till det­ta.

För­u­tom bris­tan­de po­li­tisk pri­o­ri­te­ring kan det be­ro på att det sak­nas kun­skap och re­sur­ser i en kom­mun, men det kan ock­så be­ro på en otill­räck­lig lag­stift­ning.

Vi vill upp­munt­ra de kom­mu­ner som har kom­mit långt i sitt ar­be­te och spor­ra dem som in­te kom­mit li­ka långt.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BÄS­TA STOR­STAD. Gö­te­borg tar förs­ta plat­sen i ka­te­go­rin bäs­ta stor­stad när Na­tur­skydds­för­e­ning­en ran­kar na­tur­vår­den i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.