Ann-so­fie Her­mans­son

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

fål­der: 53 år. fbor: Eriks­berg. ffa­milj: Sing­el. fpo­li­tisk mot­stån­da­re att ta med till

öde ö: Eva Fly­borg (L). Hon är en bra per­son och det är kul att dis­ku­te­ra med hen­ne.

för att få ige­nom så­da­na sats­ning­ar. Vi kan byg­ga sam­man sta­den med bo­stä­der, vägar och kol­lek­tiv­tra­fik. Den ut­veck­ling som sker ska­par till­växt och re­sur­ser till yt­ter­li­ga­re jäm­lik­hets­ar­be­te. Vårt par­ti har gjort det förr, med so­ci­a­la re­for­mer när vi bygg­de folk­hem­met, och vi kan gö­ra det igen. Hon skrat­tar. – På så sätt häng­er jäm­lik­hets­ar­be­tet och Väst­län­ken ihop. Det är klas­sisk so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­form­po­li­tik. Jag är be­sjä­lad av den tan­ken och att det kom­mer fun­ge­ra.

”Pri­vi­le­gi­e­rat jobb”

Det kryl­lar in­te av sitt­plat­ser på Läns­manstor­get men till slut hit­tar Ann-so­fie Her­mans­son skydd mot reg­net på en piz­ze­ria. Ut­an­för skym­tar en park med en körs­bärslund och katt­skulp­tu­rer, en kom­mu­nal sats­ning för att bland an­nat öka trygg­he­ten.

Det är två år se­dan An­nSo­fie Her­mans­son ax­la­de rol­len som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de ef­ter Anneli Hult­hén. En roll hon kän­ner att hon för­be­rett sig på i 30 år, än­da se­dan hon hit­ta­de hem i den de­mo­kra­tis­ka so­ci­a­lis­men på den fack­li­ga ung­doms­sko­lan när hon job­ba­de på Vol­vo.

– Det är myc­ket jobb, men det är för fa­sen det mest pri­vi­le­gi­e­ra­de jobb jag nå­gon­sin har haft, sä­ger hon med em­fas.

– Gö­te­bor­gar­na är så må­na om sin stad. När de är miss­nöj­da över nå­got el­ler in­te tyc­ker om Väst­län­ken så är de det av om­sorg för Gö­te­borg. De är in­te det av djä­vul­skap.

Ef­ter 24 år vid mak­ten får So­ci­al­de­mo­kra­ter­na klä skott för myc­ket av det som väc­ker miss­nö­je i Gö­te­borg.

– Vi har sut­tit vid mak­ten länge och då är det vi som får ta skul­den för hur sa­ker och ting har bli­vit – när det in­te har bli­vit bra. Jag för­står att det är så folk tän­ker. Och visst, vi har in­te fat­tat rätt be­slut all­tid. Men jag kan ba­ra be­rät­ta vad vi vill gö­ra och vän­ta och se om väl­jar­na vill läg­ga sin röst på det.

Jäm­likt sam­häl­le

Plöts­ligt får hon bråt­ton. Om en dryg tim­me ska hon va­ra med i en de­batt. Reg­net fal­ler in­te läng­re på körs­bärslun­den när hon stres­sar mot spår­vag­nen.

– En so­ci­al­de­mo­kra­tisk kom­mun­po­li­ti­ker kan in­te ha lägre am­bi­tions­ni­vå än ett jäm­likt sam­häl­le. Det hand­lar om att den som bor sämst än­då ska ha det skap­ligt och där är vi in­te idag, sä­ger hon när vag­nen rul­lar in på Temperaturgatans hållplats.

– Även om det in­te är en quick fix så mås­te jag ha det fram­för ögo­nen.

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.