”Stor risk att S för­lo­rar mak­ten”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

De be­trak­tas som an­sva­ri­ga för allt som va­rit pro­ble­ma­tiskt. Och de kan in­te skyl­la ifrån sig. Det me­nar Fol­ke Johansson, som tviv­lar på att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kom­mer att få för­tro­en­de att sit­ta en man­dat­pe­ri­od till.

– In­teg­ra­tion och seg­re­ga­tion är en ak­tu­ell frå­ga just nu. De har dock haft möj­lig­het att age­ra i den länge men har in­te dri­vit nå­gon ak­tiv lin­je.

Är det stra­te­giskt smart att sat­sa på det i va­let?

– Det är li­te även­tyr­ligt att sat­sa på den. Jag tror in­te att det är en val­vin­nan­de frå­ga. Den drar in­te väl­ja­re.

Det är två år se­dan Her­mans­son tog över som kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de ef­ter Anneli Hult­hén. Hur har det gått?

– Jag tyc­ker in­te hon har satt sär­skilt stort av­tryck. Jag vet att hon har fått be­röm från en del and­ra po­li­ti­ker för att hon har va­rit lätt att sam­ar­be­ta med.

Hon fick med sig ”Mu­te­borg” i ba­ga­get. Hur på­ver­ka­de det möj­lig­he­ter­na?

– Det fanns ju pro­blem i and­ra par­ti­er än S ock­så. Men det gjor­des in­te hel­ler nå­gon nystart som dras­tiskt tog av­stånd från Gö­te­borgs­an­dan. Det ha­de fun­nits möj­lig­het att gö­ra det när hon tog över.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sut­tit 24 år vid mak­ten i Gö­te­borg. På­ver­kar det?

– De får va­ra med­vet­na om att de be­trak­tas som an­sva­ri­ga för allt som va­rit

Johansson, 74, är stats­ve­ta­re vid Göteborgs uni­ver­si­tet, spe­ci­a­li­se­rad på kom­mu­nal och re­gi­o­nal po­li­tik.

pro­ble­ma­tiskt; Väst­län­ken, äldre­omsor­gen och barnom­sor­gen. De in­te kan skyl­la ifrån sig på and­ra för vad som har hänt. Det är in­te som på na­tio­nell ni­vå, där all­ting var den för­ra re­ge­ring­ens an­svar.

– Det har be­trak­tats som na­tur­ligt att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har mak­ten i Gö­te­borg. Men nu väl­jer folk i allt stör­re ut­sträck­ning par­ti på an­nat sätt än ef­ter so­ci­al bak­grund, och det gyn­nar in­te S här.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fick 22,39 pro­cent i för­ra va­let. Hur går det i höst?

– De går ner, en grov giss­ning är 2,5 pro­cent. Det är en stor chans, el­ler risk, att de för­lo­rar mak­ten.

I för­ra va­let fick S ba­ra ett par hund­ra rös­ter fler än M. Vad tror du om mak­ten ef­ter hös­tens val?

– Det är ex­tremt osä­kert. De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let re­pre­sen­te­rar i prak­ti­ken ett nytt block. Det kom­mer att bli en pro­ble­ma­tisk frå­ga hur de ska han­te­ra det och hur man ska ta an­svar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.