MYS­TIS­KA ALGSLAMMET ATTACKERAR BADPLATSER

Den kraf­ti­ga vär­men har gjort att fle­ra full­stän­digt slam­mat igen av al­ger. ”Det här är tyd­li­ga sig­na­ler på att vi fort­fa­ran­de har ett pro­blem med över­göd­ning, sä­ger Hen­rik Pa­via, pro­fes­sor i ma­rin­bi­o­lo­gi.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Sto­ra sjok av al­ger har dykt upp längs väst­kus­ten och fle­ra bad­sug­na har bli­vit be­svik­na då de­ras fa­vo­rit­bad för­vand­lats till en brun sör­ja. Ma­rin­bi­o­lo­gen Hen­rik Pa­via re­der ut myste­ri­et.

Ma­jväd­ret bjöd Gö­te­borg på en vär­me­chock och säl­lan har nog så många ta­git pre­miär­dop­pet så ti­digt.

Men den kraf­ti­ga vär­men har ock­så gjort att fle­ra vi­kar och kust­sträc­kor, bland an­nat i söd­ra Gö­te­borg, full­stän­digt slam­mat igen av al­ger.

– Det här är tyd­li­ga sig­na­ler på att vi fort­fa­ran­de har ett pro­blem med över­göd­ning av vatt­net på väst­kus­ten, sä­ger Hen­rik Pa­via, prof­fes­sor i ma­rin bi­o­lo­gi på Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet.

Algsjo­ken som man kan se i vi­kar­na ned åt Askim och Bill­dal be­står, en­ligt Hen­rik, av två sor­ters al­ger som blan­dat sig, Ki­se­lal­ger och Brunal­ger.

– De är in­te gif­ti­ga, var­ken för män­ni­skor el­ler djur, så det är in­te far­ligt att ba­da med dem men kanske in­te så trev­ligt, sä­ger Hen­rik Pa­via.

Det här är ett fe­no­men som kom­mer av att det är

väl­digt myc­ket nä­ring i vatt­net. I län­der som ex­em­pel­vis Ita­li­en har man sto­ra pro­blem med den här ty­pen av algsjok som gör ti­di­ga­re tu­rist­strän­der ogäst­vän­li­ga.

Men den som läng­tar ef­ter ett dopp i sin fa­vo­ritvik kan va­ra lugn för Hen­rik för­säk­rar att de här al­ger­na kom­mer att för­svin­na med ti­den.

– Nä­ringsni­vån i vatt­net går ned ju läng­re in i som­ma­ren vi kom­mer vil­ket kom­mer gö­ra att de för­svin­ner och få vi li­te kraf­ti­ga­re vin­dar kan det ock­så gö­ra att al­ger­na lö­ser upp sig.

Men trots att det är ett över­gå­en­de pro­blem för de bad­sug­na så be­står pro­ble­ma­ti­ken för ha­vet på lång sikt.

– Till slut sjun­ker al­ger­na till bot­ten där de ska bry­tas ned vil­ket kan le­da till att vi får sy­re fria bott­nar vil­ket på­ver­kar ha­vet ne­ga­tivt, sä­ger Hen­rik Pa­via.

Gabri­el Tju­lan­der

Det här är tyd­li­ga sig­na­ler på att vi har ett pro­blem.

FO­TO: ELISABETH KÄLLQVIST/ GÖ­TE­BORGS UNI­VER­SI­TET

AL­GER. Sto­ra sjok av al­ger drog in mot Kus­ten i Bill­dal. Hen­rik Pa­via, pro­fes­sor i ma­rin bi­o­lo­gi me­nar att det är ett pro­blem vi mås­te få bukt med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.