Glenn Hysén in­vig­nings­spe­lar på nya konst­grä­set

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

På­velund har nu fått en ny konst­gräs­plan. I mars 2017 stod det klart att det skul­le bli av, nu ett år och fem mil­jo­ner kro­nor se­na­re är den på plats och re­do att an­vän­das.

– De se­nas­te fem åren har ung­dom­sla­gen vux­it jät­te­myc­ket, spe­ci­ellt bland tje­jer­na vil­ket är kul. Så det här är väl­digt be­höv­ligt för att vi ska kun­na er­bju­da en bätt­re trä­ning, sä­ger Mag­nus Gö­ten­felt, ord­fö­ran­de i Älvs­borg FF.

Klub­ben har länge job­bat för att få till en konst­gräs­plan på den all­män­ning in­till Ha­gen­sko­lan som de ti­di­ga­re an­vänt vid trä­ning­ar. Ef­ter ett starkt stöd från klub­bens med­lem­mar och en po­si­tiv di­a­log med kom­mu­nen stod det, i mars för­ra året, klart att an­läg­gan­det av den nya pla­nen kun­de ge­nom­fö­ras. Kost­na­den för pla­nen lan­da­de på fem mil­jo­ner kro­nor.

– För att kun­na fi­nan­si­e­ra den gick vi ut till vå­ra med­lem­mar och bad dem stöt­ta vår för­e­nings­kas­sa med en sum­ma el­ler säl­ja bin­go­lot­ter. Kom­mu­nen har un­der he­la pro­ces­sen va­rit väl­digt po­si­ti­va till den nya pla­nen för på dag­tid kom­mer även Ha­gen­sko­lan kun­na an­vän­da den, sä­ger Mag­nus Gö­ten­felt.

På lör­dag 9 ju­ni kom­mer en in­vig­ning att hål­las på pla­nen. Då kom­mer man kun­na se när ett mix­at Älvs­borg Ff-lag mö­ter ett kän­dislag be­stå­en­de av pro­fi­ler som Mag­nus Wis­lan­der, Lou­i­se Karls­son, Ken­net An­ders­son, Glenn Hysén och Hå­kan Mild.

Den nya pla­nen är även mil­jö­vän­lig då ett gra­nu­lat av ko­kos och kork an­vänds istäl­let för plast.

Gabri­el Tju­lan­der

FO­TO: MOSTPHOTOS/PRI­VAT

FOT­BOLL. Glenn Hysén stäl­ler upp till­sam­mans med ett kän­dislag för att mö­te Älvs­borgs FF då de­ras nya konst­gräs­plan in­vigs på lör­dag.

FO­TO: PRI­VAT

MAKTSKIFTE. Chris­ter Abra­hams­son är Askims IK:S nya ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.