Lar­met: Bus­kör­ning i skär­gård dö­dar fåg­lar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Li­na.pers­son@go­te­borg­di­rekt.se li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

I Hju­vik är högs­ta till­låt­na has­tig­het sju knop. In­te säl­lan ser bo­en­de vid kus­ten bå­tar pas­se­ra näs­tan tre gång­er så fort. ”Det är mest synd om fåg­lar­na”, sä­ger Ma­rie-lou­i­se Gustavs­son på Lil­la Var­hol­men.

Ma­rie-lou­i­se Gustavs­son har bott på Lil­la Var­hol­men i 13 år. Med ut­sikt över vatt­net ser hon in­te säl­lan bå­tar su­sa fram i has­tig­he­ter som vi­da över­skri­der de has­tig­hets­be­gräns­ning­ar.

– Det är full fart, upp till 20 knop, di­rekt från bryg­gan. Vi har förs­ta par­kett här och jag bru­kar stå och ga­pa på dem, sä­ger hon.

Has­tig­he­ter till sjöss be­stäms av läns­sty­rel­ser­na. I små­ham­nar är det ge­ne­rellt 5 knop som gäl­ler. I Hju­vik är has­tig­he­ten 7 knop, vil­ket mot­sva­rar un­ge­fär 13 km/h.

– Det är of­ta na­tur­li­ga has­tig­hets­be­gräns­ning­ar med trånga far­le­der och bo­stä­der run­tom, sä­ger Jen­nie Al­lard på Kust­be­vak­ning­en.

– Jag tror säl­lan att man mis­sar vil­ken be­gräns­ning det är, man chan­sar.

”Över­lag bra sjö­vett” Sjö­po­li­sen Ru­ne Karls­son hål­ler med:

– Över­lag skul­le jag sä­ga att svens­kar har bra sjö­vett, men det är som på vägar­na att vis­sa in­te re­spek­te­rar has­tig­hets­be­gräns­ning­ar.

Ma­rie-lou­i­se Gustavs­son har följt fort­kö­rar­na i de tret­ton år hon har bott på Lil­la Var­hol­men och tyc­ker att de har bli­vit bå­de fler och snab­ba­re.

– Jag har till och med hört barn ro­pa till varand­ra att de skul­le ”sik­ta och kö­ra på få­gel­djäv­lar­na”. Ung­ar­na har in­te en chans när de kom­mer från sin mam­ma. Det är fruk­tans­värt.

När sjö­po­li­sen kon­trol­le­rar tra­fi­ken till och från Hju­viks hamn bru­kar de ta ett par, tre båt­fö­ra­re i tim­men för vårds­lös­het i sjö­tra­fik.

Un­der som­ma­ren är man nio sjö­po­li­ser från Skå­ne till nors­ka grän­sen. Li­na Pers­son

Cy­kel­pend­la­re ska få bätt­re möj­lig­he­ter att par­ke­ra cy­keln sä­kert när de by­ter till kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det har länge fun­nits ett upp­drag att byg­ga en cy­kel­par­ke­ring vid cen­tra­len men stads­ut­veck­ling­en i om­rå­det har för­dröjt pla­ner­na. Nu byggs istäl­let

Gö­te­borgs förs­ta par­ke­rings­hus för cyklar byggs vid Gam­lesta­dens nya re­se­cent­rum.

50 me­ter från Gam­lesta­dens re­se­cent­rum.

blir mel­lan 30 och 100 me­ter till de tå­gen, spår­vag­nar­na och bus­sar­na.

blir 25 mil­jo­ner kro­nor att byg­ga, peng­ar som tas från sta­dens be­fint­li­ga in­ve­ste­rings­plan för cy­kel­sats­ning­ar.

dri­va och un­der­hål­la an­lägg­ning­en be­räk­nas kos­ta cir­ka en mil­jon kro­nor per år, peng­ar som tra­fik­nämn­den be­gär att kom­mun­full­mäk­ti­ge ska ut­ö­ka nämn­dens drift­bud­get med.

FO­TO: TRA­FIK­KON­TO­RET GÖ­TE­BORGS STAD

RE­SE­CENT­RUM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.