Vat­ten­che­fens ils­ka: Fyll in­te pool med dricks­vat­ten

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Kom­mu­nen väd­jar nu till gö­te­bor­gar­na att spa­ra på vatt­net. Ett be­vatt­nings­för­bud kan bli ak­tu­ellt om vat­ten­åt­gång­en in­te mins­kar. I så fall blir det förs­ta gång­en i sta­dens histo­ria.

– Så länge någ­ra bru­ka­re in­te har dricks­vat­ten på grund av att and­ra vatt­nar gräs­mat­tan el­ler fyl­ler si­na poo­ler så är det in­te ac­cep­ta­belt. Vatt­net är ett livs­me­del i förs­ta hand till var­je bru­ka­re i Gö­te­borg, sä­ger Tom­my Ek­blad som är chef för Led­nings­nät Vat­ten.

Gö­te­bor­gar­na får sitt dricks­vat­ten från Gö­ta älv så

Gö­te­bor­ga­re får ing­et dricks­vat­ten när åt­gång­en ökat med 20 pro­cent. pro­ble­men hand­lar in­te om vat­ten­brist. Be­gräns­ning­en lig­ger i rö­ren. När många tap­par vat­ten sam­ti­digt räc­ker led­ning­ar­na in­te till.

– Det är ex­tre­ma ut­tag vi pra­tar om. Nor­malt för den här ti­den på året är 175 000 ku­bik per dygn, just nu är vi up­pe i över 200 000 ku­bik. Det hand­lar om en ök­ning på 15–20 pro­cent, sä­ger Tom­my Ek­blad.

Syd­väst­ra Gö­te­borg och söd­ra skär­går­den är de om­rå­den som drab­bas först när rö­ren in­te räc­ker till ef­tersom de lig­ger längst ifrån vat­ten­ver­ken i Alelyc­kan och Lac­ka­re­bäck. Om vat­ten­åt­gång­en in­te mins­kar kan fler om­rå­den drab­bas.

Situationen är väl­digt ovan­lig i Gö­te­borg. Det här är förs­ta gång­en sta­den går ut med en upp­ma­ning till gö­te­bor­gar­na om att spa­ra på vatt­net på grund av tor­ka.

Kan det bli ak­tu­ellt med ett be­vatt­nings­för­bud?

– Vi bör­jar med en upp­ma­ning. Det har gett go­da re­sul­tat ti­di­ga­re. Men ett be­vatt­nings­för­bud är in­te ute­slu­tet. Men vi hop­pas att al­la kan hjäl­pas åt nu. Ing­en kan gö­ra allt men al­la kan gö­ra nå­got och till­sam­mans kan vi lind­ra de här ef­fek­ter­na, sä­ger Tom­my Ek­blad.

Kristi­an Ri­sen­fors

FOTO: MOSTPHOTOS

TORRT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.