All­män­nyt­tan stop­par hy­res­rätts­byg­ge: Dyrt

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

All­män­nyt­tan har be­slu­tat att av­bry­ta pla­ner­na på ett bo­stads­byg­ge. An­led­ning­en är att det blir för dyrt.

– Det kan va­ra en vik­tig sig­nal, me­nar man på Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

All­män­nyt­tan av­bry­ter ett bygg­pro­jekt i en de­talj­plan. Det hand­lar om cir­ka 25 hy­res­rät­ter i Guld­he­den. Or­sa­ken är för höga kost­na­der. Tan­ken var att byg­ga bo­stä­der­na på ett be­fint­ligt par­ke­rings­hus men man skul­le be­hö­va ri­va det först och byg­ga ett nytt.

– Vi får in­te ihop pro­jekt eko­no­miskt. Så vi tyck­te det var bätt­re att av­bry­ta in­nan vi läg­ger ner mas­sa peng­ar, sä­ger Mi­kael Ole­he­de, pro­jekt­chef Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling.

Det är yt­terst säl­lan som ett bo­stads­byg­ge av­bryts. Men att bo­stads­pro­jekt ge­ne­rellt blir dy­ra är pro­ble­ma­tiskt me­nar Hy­res­gäst­för­e­ning­ens re­gi­on­chef Pedram Kou­chak­pour.

– Det vik­ti­gas­te är att po­li­ti­ken i det här ske­det be­hö­ver fat­ta ra­di­ka­la fi­nan­si­el­la be­slut kring hur man ska sti­mu­le­ra byg­gan­det och se till att ge stöd för bygg­pro­duk­tion, sä­ger han.

Han me­nar att i dag byg­ger man ba­ra för en klick män­ni­skor me­dan den mi­no­ri­tet som fak­tiskt står i be­hov av bo­stad in­te har möj­lig­het att be­ta­la för det som er­bjuds.

Hy­res­gäst­för­e­ning­en an­ser att bygg- och ma­te­ri­al­bran­schen mås­te in i nya ba­nor för att få ner kost­na­der.

– Om 30 år vill vi in­te sit­ta med ett bo­stads­be­stånd som mås­te re­no­ve­ras för enor­ma kost­na­der. Det hand­lar om att ba­lan­se­ra det be­ho­vet med att byg­ga bra, byg­ga rätt och lång­sik­tigt och in­te ba­ra skju­ta pro­blem fram­för sig, sä­ger Pedram Kou­chak­pour.

Byg­get i Guld­he­den som in­te blir av me­nar han kan va­ra ett tec­ken på att det be­hövs för­änd­ring i bran­schen.

– Jag ser det som en vik­tig sig­nal. Fast all­män­nyt­tan har ock­så ett stort an­svar att an­vän­da peng­ar­na på rätt sätt men såklart är var­je obyggd bo­stad trå­kigt, sä­ger Pedram Kou­chak­pour. Li­na Isaks­son

Pedram Kou­chak­pour på Hy­res­gäst­för­e­ning­en vill se ett ba­lan­se­rat byg­gan­de.

Mark­nads­hy­ra in­ne­bär att en fas­tig­hets­ä­ga­re och en hy­res­gäst kom­mer över­ens om hy­ran i in­nan de skri­ver av­tal och att det in­te finns någ­ra la­gar som styr och be­grän­sar hy­ran.

De röd­grö­na par­ti­er­na vill in­te se någ­ra för­änd­ring­ar me­dan det i al­li­an­sen finns för­slag på att in­fö­ra mark­nads­hy­ror. En­ligt rap­por­ten skul­le ett in­fö­ran­de av mark­nads­hy­ror in­ne­bä­ra att hy­res­gäs­ter skul­le få 6–12 pro­cent mins­kat kon­sum­tions­ut­rym­me.

MIND­RE KONSUMTION.

FO­TO: MOSTPHOTOS OCH HGF

KRÄ­VER FÖR­ÄND­RING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.