Vind­kraft­verk är en kom­mu­nal lek­stu­ga!

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Läsarbilder -

Gö­te­borg Ener­gi har på Hi­sing­en i tju­go års tid dri­vit fem styc­ken 40 me­ter höga vind­kraft­verk och un­der 4 år ett 84 me­ter högt vind­kraft­verk (Big Glenn). Samt­li­ga är un­der av­veck­ling! Be­ro­en­de på att de står på ar­ren­de­rad mark som äga­ren (Gö­te­borgs kom­mun och ben­sin­bo­la­get ST1) öns­kar för­fo­ga över. Det sto­ra vind­kraft­ver­ket sak­nar en­ligt upp­gift en re­serv­del som ej till­ver­kas läng­re!

Kan in­te nå­gon obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tion/tid­ning gö­ra en ana­lys av pro­jek­tet. Var­för byg­ger man på mark som man in­te äger? Hur ser lön­sam­he­ten ut? Vad kos­tar det att ri­va ver­ken? Vem är an­sva­rig? Paul Öst­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.