Unga väl­jer pant­bank

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

I en tid av snab­ba peng­ar med blan­co- och sms-lån ser nu pant­ban­ken en mott­rend. – Den gam­la stäm­peln är bor­ta. När allt fler för­står kon­cep­tet är det många som fö­re­drar pant­ban­ken.

Jo­han Fa­ger­ström har job­bat på Se­fi­na Pant­bank på Ro­senlunds­ga­tan i 25 år. Un­der den ti­den har myc­ket för­änd­rats. De se­nas­te åren har de märkt en ny trend.

– Vi mär­ker att allt fler yng­re hit­tat hit. Bå­de för att kö­pa och för att läm­na in, sä­ger han. Vad tror du det be­ror på? – Att de hit­tat hit be­ror nog på att de är ak­ti­va på nä­tet där vi ock­så sat­sat med hem­si­da, webb­s­hop och så där. När de väl vet att vi finns och för­står kon­cep­tet så är det många som ser oss som ett al­ter­na­tiv till blan­colån el­ler sms-lån som in­te all­tid är så för­del­ak­ti­ga. Hos oss ris­ke­rar man ju in­te att ham­na i skuld­fäl­lan. Det värs­ta som kan hän­da är att fö­re­må­let säljs, sä­ger Jo­han Fa­ger­ström.

En an­nan bi­dra­gan­de or­sak till att fler unga hit­tat till pant­ban­ken tror Jo­han Fa­ger­ström är att stäm­peln av pant­ban­ken som nå­got skam­ligt har för­svun­nit. Bland an­nat till följd av att allt fler för­står vad pant­ban­ken egent­li­gen gör.

– Vi mär­ker inga klass­grän­ser på det sät­tet. Vär­det på sa­ker som folk har med sig va­ri­e­rar na­tur­ligt­vis men jag skul­le sä­ga att al­la sam­hälls­klas­ser finns re­pre­sen­te­ra­de hos oss.

Vad är det un­der­li­gas­te nå­gon har läm­nat in hos er?

– Jag har ju job­bat med det här väl­digt länge så många un­der­li­ga fö­re­mål har kom­mit och gått. Det är in­te hel­ler all­tid vi tar in sa­ker­na. Men ex­em­pel­vis har jag fått in en egen­skri­ven dikt­sam­ling och en an­teck­nings­bok med upp­fin­ning­ar där per­so­nen an­såg att var­je si­da var värd tu­sen kro­nor i pa­tent, sä­ger Jo­han Fa­ger­ström.

Kristi­an Ri­sen­fors

FOTO: SE­FI­NA PANT­BANK

FÖR­ÄND­RING. Jo­han Fa­ger­ström sä­ger att de fort­fa­ran­de får in många smyc­ken och kloc­kor men att elekt­ro­nik ock­så bli­vit allt van­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.