skeppet mot Gaza

■■ De träf­fa­des i mit­ten på 70-ta­let och har va­rit vän­ner se­dan dess. Li­ka länge har en­ga­ge­mang­et för Pa­les­ti­nas folk fun­nits för Ma­ri­an­ne Pers­son och Kic­kan Ei­nars­son. – För oss som job­bat med barn och ung­dom känns det här vik­tigt, sä­ger Ma­ri­an­ne Pers­son

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Text och foto: Kai Mar­tin

MA­JOR­NA F örs­ta re­san med Ship to Gaza gjor­des 2010. In­te en en­da gång har ak­tio­nen lyc­kats med att nå Ga­zas kust och de nöd­ställ­da i den svårt drab­ba­de en­kla­ven av Pa­les­ti­na. Näs­ta trad är re­dan igång. Sak­ta men sä­kert job­bar sig far­ty­gen fram mot des­ti­na­tio­nen.

– Det har va­rit akut i Gaza länge. Re­dan för­ra året sa FN att det 2020 in­te skul­le va­ra möj­ligt att bo där läng­re, sä­ger Kic­kan Ei­nars­son, som till­sam­mans med vä­nin­nan Ma­ri­an­ne Pers­son an­slu­ter på fär­den.

Hon och Ma­ri­an­ne Pers­son träf­fa­des på lä­rar­hög­sko­lan i Gö­te­borg i mit­ten på 70-ta­let. Bå­da ak­ti­va i Vi­et­nam­rö­rel­sen fann de varand­ra och har spun­nit vän­ska­pens band se­dan dess. Då bör­ja­de ock­så en­ga­ge­mang­et för Pa­les­ti­na, nå­got som vän­ner­na in­te har släppt se­dan dess.

”Vill vi­sa att de in­te är bort­glöm­da” Nu är pa­ret på väg på en av de fy­ra bå­tar­na med Ga­zas kust­rem­sa som mål. De går om­bord i Pa­ris el­ler Lyon för en färd ge­nom Frank­ri­kes ka­na­ler och flo­der­na Se­i­ne och Rhô­ne mot Me­del­ha­vet.

– För oss är det vik­tigt att väc­ka opi­ni­on un­der re­san och att vi­sa pa­les­ti­ni­er­na att de in­te är bort­glöm­da. För någ­ra vec­kor se­dan för­sök­te en båt med sju­ka och ska­da­de läm­na Gaza kust­vä­gen, men den stop­pa­des av Is­ra­el. Folk där kan in­te ens fly. Si­tu­a­tio­nen är fruk­tans­värd med bå­de trau­ma­ti­se­ra­de och hem­lö­sa män­ni­skor, för­kla­rar Ma­ri­an­ne Pers­son.

– Ja, det hand­lar om att vär­na om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, som att barn ska kun­na gå i sko­la, fort­sät­ter Kic­kan Ei­nars­son.

– För oss som har job­bat med barn och ung­dom är det här vik­tigt.

De fort­sät­ter be­rät­ta om si­tu­a­tio­nen i Gaza där 90 pro­cent av vatt­net in­te är tjän­ligt, ens om det ko­kas. Det i sin tur drab­bar späd­barn värst.

Bå­da har en ge­di­gen lä­rar­kar­riär bakom sig. Kic­kan Ei­nars­son som låg­sta­di­e­lä­ra­re och från 1983 med in­vand­rarung­do­mar för att nu fin­nas till­gäng­lig för Stu­di­um med svenska för vux­na. För Ma­ri­an­ne Pers­son led­de de se­nas­te tolv åren i kar­riä­ren till tjäns­ter som skol­le­da­re. Se­dan någ­ra år till­ba­ka är bå­da pen­sio­nä­rer, men slå sig till ro är det ing­en av dem som öns­kar.

Kö­rer och en­ga­ge­mang­et i Ship to Gaza är nå­got av det som fyl­ler till­va­ron.

Fick tan­ke­stäl­la­re Ship to Gaza är en par­ti­po­li­tiskt obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tion som se­dan star­ten 2010 haft fy­ra tu­rer med mer el­ler mind­re dra­ma­tis­ka kon­se­kven­ser. Ing­en av skep­pen har nått des­ti­na­tio­nen. Men för Kic­kan Ei­nars­son och Ma­ri­an­ne Pers­son är det vik­tigt att so­li­da­ri­se­ra och en­ga­ge­ra sig för Pa­les­ti­nas folk i all­män­het och be­folk­ning­en i Gaza i syn­ner­het.

– Vi var med en kör på Väst­ban­ken för två år se­dan. Det blev en tan­ke­stäl­la­re. Män­ni­skors liv där är enormt kom­pli­ce­rat. I Gaza är det än vär­re och sön­der­bom­bat, sä­ger Kic­kan Ei­nars­son.

Hon och Ma­ri­an­ne Pers­son un­der­stry­ker att fle­ra ju­dis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner, som Jews Say No och Ju­dar för fred, står bakom Ship to Gaza. Be­sätt­ning­en på skep­pen be­står av folk från USA, Is­ra­el, Pa­les­ti­na, Nya Ze­e­land och Sve­ri­ge. Re­san star­ta­de i mit­ten av maj och pla­ne­rar att nå sitt mål i den se­na­re de­len av ju­li.

Men då är in­te de svenska vä­nin­nor­na med läng­re. De har mönst­rat av när kon­vo­jen är re­do för tra­den över Me­del­ha­vet.

– Ship to Gaza fick väl­digt stor upp­märk­sam­het den förs­ta gång­en. I Eu­ro­pa har det va­rit stör­re gen­klang för de se­na­re ex­pe­di­tio­ner­na, sä­ger Ma­ri­an­ne Pers­son.

Det hand­lar om att vär­na om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, som att barn ska kun­na gå i sko­la.

PÅ VÄG. Slotts­sko­gen Stads­tea­tern Järn­tor­get Bo­ta­nis­ka Träd­går­den Po­wer­point Gyl­le­ne Prag Ha­ga­bion Stads­mu­se­et Ma­ri­an­ne och Kic­kan ska re­sa med Ship to Gaza un­der två vec­kor för att vi­sa att pa­les­ti­ni­er­na in­te är bort­glöm­da.

EN­GA­GE­RA­DE. Kic­kan och Ma­ri­an­ne har va­rit en­ga­ge­ra­de i Pa­les­ti­nas folk un­der många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.