Trans­port­sty­rel­sen stop­par Volvos Gö­te­borgs­pro­jekt

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Vol­vo Cars pre­stige­pro­jekt Dri­ve Me, där van­li­ga fa­mil­jer i Gö­te­borg skul­le lå­na själv­kö­ran­de bi­lar stop­pas. Trans­ports­sty­rel­sen ger in­te till­stånd för per­so­ner som in­te ar­be­tar på Vol­vo att lå­na bi­lar­na.

Vol­vo läm­na­de in sin an­sö­kan för pro­jek­tet Dri­ve Me i no­vem­ber för­ra året. Nu stop­par Trans­port­sty­rel­sen pla­ner­na.

– Ju­ri­diskt kan vi in­te ge till­stånd till tred­je part. Ing­en som in­te job­bar på Vol­vo Cars kan få del­ta i det här pro­jek­tet för då blir det oklart kring an­sva­ret om olyc­kan skul­le va­ra fram­me, sä­ger Björn Hans­son som ut­re­da­re på Trans­port­sty­rel­sen till DI.

Be­slu­tet på­ver­kar in­te Volvos öv­ri­ga tes­ter av själv­kö­ran­de bi­lar i Gö­te­borg. De Vol­vo­an­ställ­da som test­kör bi­lar kan fort­sät­ta med det. Vol­vo har in­te hel­ler gett upp hop­pet om att pri­vat­per­so­ner ska få test­kö­ra.

– Vi job­bar på med pro­ces­sen och som vi ser det är det en del tolk­ning­ar och de­fi­ni­tio­ner där vi har oli­ka syn, men som vi hop­pas kun­na hit­ta en lös­ning på. Fa­mil­jer­na skul­le fram­för allt ge oss kun­skap om be­te­en­det kring au­to­nom kör­ning. Den kun­ska­pen får vi nu sam­la in på an­nat sätt, sä­ger Vol­vo Cars sä­ker­hets­stra­teg An­ders Eu­gens­son till Da­gens In­du­stri.

På and­ra plan går det bätt­re bil­till­ver­ka­ren. Vol­vo Cars ser ut att gå mot en re­kord­vinst för förs­ta halv­å­ret. I veckan be­rät­ta­de ock­så Volvos vd Hå­kan Samu­els­son att hälf­ten av de­ras bi­lar i mit­ten av 2020-ta­let ska va­ra el­bi­lar och att en tred­je­del av de bi­lar­na ska va­ra själv­kö­ran­de.

Kristi­an Ri­sen­fors

PRE­STIGE­PRO­JEKT.

FEL TID. Allt ty­der på att den mör­da­de man­nen stöt­te på sin mör­da­re av en slump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.