Suc­cén fort­sät­ter: Ny mu­sik­som­mar på Kron­hu­set

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se 0708639037

Oav­sett vä­der - till mu­sik blir det med Mats West­ling el­ler nå­gon av de and­ra ar­tis­ter­na. För­ra årets sats­ning på mu­sik vid Kron­hus­bo­dar­na gav mer­smak. Nu dubb­las ar­range­mang med Mats West­ling som bå­de mu­si­ker och boka­re.

Idén fanns för­ra året om en vis­fes­ti­val. Men då hanns det in­te med. Istäl­let blev det sex kväl­lar med Gö­te­borgsar­tis­ten och Ha­ga­pro­fi­len Mats West­ling, ar­range­mang loc­ka­de publik och som i sin tur har gett att Kron­hus­kafé­et dubb­lar i som­mar. Dels med yt­ter­li­ga­re en spel­se­jour med Mats West­ling, dels med ar­tist­kol­le­gor som han har bo­kat.

– In­för den här sä­song­en fick jag en för­frå­gan om att sät­ta ihop mu­sik till fre­da­gar. Då tänk­te jag att jag skul­le slå ett slag för and­ra ar­tis­ter som är sto­ra lo­kalt, på sin ort, för­kla­rar Mats West­ling.

Sagt och gjort. Via kon­tak­ter med spel­kam­ra­ter ute i lan­det och även hem­ma i Gö­te­borg har han sytt ihop ett pro­gram.

– Det är ar­tis­ter som jag spe­lat ihop med och hål­lit kon­tak­ten med, för­kla­rar Mats West­ling.

Pre­miär blir det med Jo­han Eriks­son 29 ju­ni, en ar­tist med myc­ket Ted Gär­destad på re­per­to­a­ren. Han följs av När­ke­gäng­et DSH5 som kan spe­la från trio till sex­tett, Gö­te­borgs­kan Jen­ny Lun­din med sitt Sur­ren­der Do­rot­hy, värm­län­ning­en Rolf Carls­son och slut­li­gen Hans Lud­de Lud­vigs­son som med sitt Spring­s­te­en­pro­gram är fli­tig långt ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser.

– De är al­la var och för sig eldsjä­lar, som brin­ner för sin mu­sik och ar­ran­ge­rar själ­va, sä­ger Mats West­ling.

– Det känns verk­li­gen ro­ligt att få gö­ra det här på som­ma­ren när det är myc­ket folk på stan.

Kai Mar­tin

Da­tum: Jo­han Eriks­son 29 ju­ni, Mats West­ling 30 ju­ni, DSH5 6 ju­li, Mats West­ling 7 ju­li, Sur­ren­der Dort­hy 13/7, Mats West­ling 14/7, Rolf Carls­son 20 ju­li, Mats West­ling 21 ju­li och 27 ju­li, Hans Lud­de Lud­vigs­son 28 ju­li samt Mats West­ling 18 au­gusti.

Plats: Café Kron­hu­set på går­den vid Kron­hu­set.

FOTO: KAI MAR­TIN

VÄLKOMMEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.