Minns ni Eap-ut­spe­len vid NK un­der 80-ta­let?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON jo­a­kim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

En gam­mal kol­le­ga påmin­de mig härom vec­kan om EAP, Eu­ro­pe­is­ka Ar­be­tar­par­ti­et, en van­lig syn ut­an­för Nk-hu­set i stan un­der åren kring 1980-ta­lets mitt. De stod med ett li­tet bord ut­an­för va­ru­hu­set och de­la­de ut bro­schy­rer som av­slö­ja­de di­ver­se kon­spi­ra­tio­ner i värl­den.

Of­ta var det CIA el­ler nå­got kung­a­hus som var skur­ken. De ha­de vid­ri­ga ka­ri­ka­ty­rer på Olof Pal­me som lands­för­rä­da­re för den som vil­le kö­pa.

Jag vill min­nas att af­fä­rer­na gick så där. Och ef­ter Pal­me­mor­det fann de kanske för gott att läg­ga ner de ut­åt­rik­ta­de ak­ti­vi­te­ter­na. Själv glöm­de jag bort dem.

Men nu när vå­ra val­re­port­rar Lina Persson och Lina Isaks­son run­dar av vå­rens sto­ra val­se­rie om par­ti­er­na som stäl­ler upp i hös­tens kom­mu­nal­val dök de plöts­ligt upp igen. Det vi­sar sig att EAP är ett av he­la 59 oli­ka po­li­tis­ka par­ti­er som har an­mält sitt del­ta­gan­de i va­let. På si­dor­na 4–5 hit­tar ni he­la lis­tan med par­ti­er­na som i de fles­ta fall in­te har en chans. Med det sagt öns­kar jag Er en rik­tigt trev­lig som­mar! Den­na spalt (och res­ten av tid­ning­en) åter­kom­mer förs­ta vec­kan i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.