Per­so­na­len lar­mar om hot och våld på häk­tet

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Hot, våld och per­so­nal­brist. Si­tu­a­tio­nen på lan­dets an­stal­ter och häk­ten är tuff – för de an­ställ­da. Häk­tet i Gö­te­borg är ing­et un­dan­tag.

Ef­ter att un­der en läng­re tid ha på­ta­lat ar­bets­si­tu­a­tio­nen för led­ning­en gick till­slut skydds­om­bu­den på häk­tet i Gö­te­borg till Ar­bets­mil­jö­ver­ket med en an­mä­lan.

– Det kan bli pass som är upp till el­va el­ler tolv tim­mar ut­an att ta rast el­ler pa­us och sam­ti­digt upp­rätt­hål­la sä­ker­he­ten. Vi är of­ta två kri­mi­nal­vår­da­re på plats, men om den ena läm­nar be­vak­ning­en så blir den and­re en­sam. Det blir in­te tryggt och sä­kert, sä­ger skydds­om­bu­det Leif Kyl­dal till Se­ko­tid­ning­en.

I an­mä­lan be­skrivs ock­så de ris­ker per­so­nal­bris­ten på häk­tet med­för.

– Led­ning­en har sig själ­va att skyl­la för per­so­nal­bris­ten. Då­lig per­so­nal­po­li­tik gör att många slu­tar, sä­ger Leif Kyl­dal. Och va­kan­ser är in­te ett god­tag­bart skäl för ar­bets­gi­va­ren att in­te åt­gär­da sä­ker­hets­pro­blem.

Häk­tet i Gö­te­borg har nu till den 31 ok­to­ber på sig att för­bätt­ra ar­bets­be­last­ning­en för per­so­na­len. An­nars ris­ke­rar man ett vi­te på 50000 kro­nor,

Men det är in­te ba­ra på häk­tet i Gö­te­borg som Se­kos med­lem­mar vitt­nar om en tuff ar­bets­si­tu­a­tion. I fack­för­bun­dets se­nas­te med­lems­un­der­sök­ning sva­ra­de sex av tio att de det se­nas­te året bli­vit ut­sat­ta för hot el­ler våld på sin ar­bets­plats.

Näs­tan åt­ta av tio upp­gav att per­so­na­len på den eg­na ar­bets­plat­sen ar­be­tar en­sam­ma med de in­tag­na.

– Just en­sam­ar­be­tet ser vi yt­terst all­var­ligt på. Det har gått sju år se­dan det tra­gis­ka mor­det på Ka­ren Gebre­ab. Att ar­be­ta en­sam är li­ka far­ligt i dag som det var då, sä­ger Val­le Karls­son, ord­fö­ran­de i Se­ko.

Kristi­an Ri­sen­fors

IL­LUST­RA­TION: KANOZI ARKITEKTER

1300 BO­STÄ­DER. Mel­lan Järn­tor­get, Lång­ga­tor­na och ham­nen kom­mer bo­stä­der, 6000 ar­bets­plat­ser, re­stau­rang­er, för­sko­lor och ho­tell att växa fram.

TUFFT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.