Ar­ki­tekt­brist och tra­fi­ko­ro sätts i bygg­boo­mens spår

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Mast­hugg­s­ka­jen, Fix­fa­bri­ken och Smör­ga­tan är tre sto­ra bo­stads­pro­jekt i stan där de­talj­pla­ner­na an­ta­gits un­der året.

Flask­hal­sen har nu för­flyt­tats från fram­ta­gan­de av de­talj­pla­ner till pla­ne­ring och byg­ge.

För­ra året god­kän­de bygg­nads­nämn­den de­talj­pla­ner för 11000 bo­stä­der i Gö­te­borg. För att hit­ta mot­sva­ran­de siff­ror får man gå till­ba­ka till mil­jon­pro­gram­å­ren för 40 år se­dan.

– Hit­tills i år har vi god­känt de­talj­pla­ner för 5000 bo­stä­der så bygg­boo­men fort­sät­ter. Nor­malt bru­kar vi lig­ga på un­ge­fär 3500 på ett helt år, sä­ger Em­ma­li Jans­son (mp), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den.

Gö­te­borg käm­par med att byg­ga ikapp bo­stads­bris­ten. Just nu byggs 6000 bo­stä­der på oli­ka stäl­len runt om i sta­den – ”all ti­me high”, en­ligt Em­ma­li Jans­son. Men många pro­jekt lig­ger ock­så i ett vän­te­lä­ge.

Ti­di­ga­re har fram­ta­gan­det av de­talj­pla­ner va­rit den sto­ra flask­hal­sen, nu hand­lar det om brist på per­so­nal, bå­de bland de som ska ri­ta och de som ska byg­ga.

– Ha­de vi haft mer per­so­nal och lät­ta­re att hand­la upp skul­le vi kun­nat byg­ga snab­ba­re. Men vi job­bar med att kom­ma igång med de oli­ka pro­jek­ten så snart det är möj­ligt, sä­ger Em­ma­li Jans­son.

Ett an­nan åter­kom­man­de hu­vud­bry för po­li­ti­ker­na är dis­kus­sions­part­nern Tra­fik­ver­ket. De har rik­tat kri­tik mot fle­ra bo­stads­pro­jekt med oron att väg­nä­tet ris­ke­rar att bli över­be­las­tat.

– Vi tyc­ker att vi mås­te kun­na byg­ga in­om det som är sta­den för att det är mer kli­mats­mart re­san­de och ock­så bi­drar till att bry­ta seg­re­ga­tion. Vi mås­te fort­sät­ta byg­ga, be­ho­vet är så him­la stort, sä­ger Em­ma­li Jans­son. Kristi­an Ri­sen­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.