Tre unga män döms ef­ter at­tac­ken mot sy­na­go­gan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der mån­da­gen döm­des tre unga män för att till­sam­mans med and­ra okän­da gär­nings­män ha gått till at­tack mot Gö­te­borgs Sy­na­go­ga.

I mån­dags döm­des tre män, 24, 22 och 19 år gam­la, för hän­del­sen. Trots att ska­de­gö­rel­sen in­te gjor­de nå­gon stör­re ska­da har tings­rät­ten kom­mit fram till att män­nen gjort sig skyl­di­ga till grovt ola­ga hot och grov ska­de­gö­rel­se.

Med hjälp av tek­nisk be­vis­ning i form av bland an­nat över­vak­nings­fil­mer, män­nens mo­bil­te­le­fo­ner och fynd på brotts­plat­sen har de tre män­nen knu­tits till hän­del­sen.

Två av döms till fäng­el­se i två år och en döms till fäng­el­se i ett år och tre må­na­der. En av män­nen, en pa­les­ti­ni­er som har fått av­slag på sin asy­lan­sö­kan, ska ock­så ut­vi­sas ur Sve­ri­ge med för­bud att åter­vän­da in­om tio år.

De två öv­ri­ga män­nen, med per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stånd, har flyk­tingsta­tus som en­ligt tings­rät­ten hind­rar ut­vis­ning.

En stor an­led­ning till straff­ti­den be­ror på att rät­ten me­nar att hän­del­sen ut­gör ett hat­brott där syf­tet va­rit att ho­ta, ska­da och krän­ka den ju­dis­ka folk­grup­pen. Kristi­an Ri­sen­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.