Gö­te­bor­gar­nas mun­hy­gi­en i fa­ra – brist på hy­gi­e­nis­ter

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

En snabbt väx­an­de be­folk­ning har satt tryck på Folk­tand­vår­den i re­gi­o­nen. Mot­tag­ning­ar­na vill an­stäl­la fler tand­hy­gi­e­nis­ter men det ut­bil­das all­de­les för få.

I nu­lä­get sak­nas un­ge­fär 50 tand­hy­gi­e­nis­ter i Väst­ra Gö­ta­land. En an­led­ning är att tryc­ket på Folk­tand­vår­den bli­vit stör­re till följd av en ökan­de be­folk­ning med fler barn och gam­la.

En an­nan an­led­ning är att det ut­bil­das för få tandskö­ters­kor.

Ef­ter att Karl­stad uni­ver­si­tet la­de ner sin tand­hy­gi­e­nist­ut­bild­ning åter­står Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet som i dag en­bart har 30 ut­bild­nings­plat­ser som ska mö­ta be­ho­vet på 50 per år.

– Idag får vi an­stäl­la tand­lä­ka­re istäl­let för tand­hy­gi­e­nis­ter. Det in­ne­bär att kost­na­den för vår­den ökar när tand­lä­kar­na får gö­ra en stör­re an­del un­der­sök­ning­ar, fö­re­byg­gan­de in­sat­ser och enkla­re in­grepp istäl­let för att kon­cen­tre­ra sig på mer kom­pli­ce­rad di­a­gnostik och be­hand­ling, sä­ger An­ne­li Bern­hards­son, Hr-chef i Folk­tand­vår­den Väst­ra Gö­ta­land i ett press­med­de­lan­de.

Den sto­ra bris­ten på tandskö­ters­kor har lett till en för­säm­rad till­gäng­lig­het som kan för­vär­ras yt­ter­li­ga­re. Re­gi­o­nen ar­be­tar nu in­ten­sivt för att få till fler ut­bild­nings­plat­ser.

– Ska Sve­ri­ge fort­sät­ta att ha en mun­häl­sa i världs­klass mås­te kom­pe­tens­för­sörj­ning­en lö­sas, sä­ger Stigo­lov Ting­bratt, tand­vårds­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Om in­te ut­bild­nings­de­par­te­men­tet age­rar i de här frå­gor­na kom­mer lä­get att för­vär­ras yt­ter­li­ga­re och Folk­tand­vår­den får på sikt svårt att ge­nom­fö­ra si­na upp­drag. Det ser vi som myc­ket all­var­ligt. Det är bråt­tom och vi har re­dan vän­tat all­de­les för länge! Kristi­an Ri­sen­fors

Det var den 9 de­cem­ber för­ra året som Gö­te­borgs Sy­na­go­ga i cen­tra­la Gö­te­borg ut­sat­tes för ska­de­gö­rel­se. Ett ti­o­tal unga per­so­ner kas­ta­de brand­fack­lor mot sy­na­go­gan och mot två bi­lar som stod par­ke­ra­de ut­an­för ju­dis­ka för­sam­ling­ens fas­tig­het in­nan de för­svann från plat­sen.

FOTO: JU­DIS­KA FÖR­SAM­LING­EN

UT­SAT­TES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.