För­s­kol­lä­ra­re of­ta­re ljud­tröt­ta

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Till skill­nad från en ma­skin i in­du­stri­mil­jö mås­te bar­nen lyss­nas på, även om hör­seln tar stryk. Skrik, skratt och gråt. Kvinn­li­ga för­s­kol­lä­ra­re drab­bas av ljud­trött­het och tin­ni­tus i hög­re ut­sträck­ning än and­ra bul­lerut­sat­ta yr­kes­grup­per. Det vi­sar forsk­ning vid Sahl­grens­ka aka­de­mi­en.

He­la sju av tio kvinn­li­ga för­s­kol­lä­ra­re drab­bas av ljud­trött­het och kan ex­em­pel­vis in­te lyss­na på ra­dio ef­ter en dag på job­bet.

– Vi har en yr­kes­grupp med myc­ket hög­re risk för de här symp­to­men, och gör man ingen­ting åt det är det rik­tigt alar­me­ran­de. Vi mås­te få ner ljud­ni­vå­er­na, få en lug­na­re för­sko­la, sä­ger So­fie Fredriksson i ett press­med­de­lan­de. Hon är dis­pu­te­rad au­di­o­nom vid Ar­bets- och mil­jö­me­di­cin, Sahl­grens­ka aka­de­min och har i sin av­hand­ling stu­de­rat för­sko­le­lä­ra­res ut­satt­het för höga de­ci­bel­tal.

När­ma­re hälf­ten av de kvinn­li­ga för­s­kol­lä­rar­na i stu­di­en ha­de svårt att upp­fat­ta tal och 39 pro­cent upp­gav att de minst en gång i vec­kan upp­lev­de obe­hag el­ler fy­sisk smär­ta i öro­nen av var­dag­ligt ljud.

– För­s­kol­lä­ra­re har en in­te så en­kel som att mins­ka barn­grup­per­nas stor­lek.

– Hör­sel­skydd är nor­malt åt­gärd num­mer ett om ljud­ni­vån in­te går att däm­pa på an­nat sätt, och det kanske be­hövs om du har ett barn som grå­ter mot ditt öra en hel dag un­der en in­skol­ning. Men man mås­te ock­så tit­ta på ut­form­ning­en av lo­ka­ler, och på rum­sa­ku­stik. I ett stort rum med hår­da väg­gar blir det bull­rigt oav­sett hur pe­da­go­gisk och stra­te­gisk du är i ditt ar­be­te, sä­ger hon.

Kristi­an Ri­sen­fors

FOTO: MOSTPHOTOS

de till­frå­ga­de an­del hälf­ten, pro­cent upp­gav an­del HÖRSELSKADOR.

Gö­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.