Dot­terns fi­na fras blev till lå­ten Vi­da ver­sum

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Kai­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Den Mänsk­li­ga Fak­torn har en plan. Tio lå­tar på ett år. Som släpps en och en.

Nu se­nast ”Vi­da ver­sum”.

Kun­de John Len­non an­vän­da so­nen Ju­li­ans teck­ning till lå­ten ”Lu­cy in the sky with di­a­monds” bor­de väl PO Björ­klund kun­na gö­ra en låt av dot­terns fi­na ut­tryck ”Vi­da ver­sum”.

– Det tog någ­ra år från det hon fel­sa ”Pap­pa, jag äls­kar dig mest i he­la vi­da ver­sum” till det blev en låt. Jag var li­te tvek­sam först och har gått och su­git på det där, sä­ger han.

Han, som till­sam­mans med fli­ti­ge Jo­nas Slättung (Dröm­ri­ket, We Sell De­ad med fle­ra), är na­vet i Den Mänsk­li­ga Fak­torn. Det Ma­jor­na­ba­se­ra­de ban­det som skri­ver mu­sik in­spi­re­rat av ame­ri­kansk ro­t­rock med svens­ka tex­ter.

Barn­domsvän­ner från Tyn­ne­rid De är barn­doms­kam­ra­ter från Tyn­ne­red, som i 16-års­ål­dern bör­ja­de spe­la ihop. Det var ock­så i den ve­van som PO Björ­klund flyt­ta­de till Ma­jor­na.

– Jag tyck­te det var di­rekt job­bigt där i Tyn­ne­red. Det var en hård mil­jö med myc­ket skit, dro­ger och en trång­synt­het som jag in­te kla­ra­de av. Jag vil­le lä­sa böc­ker och gil­la­de mu­sik, sä­ger han.

2011 blev Den Mänsk­li­ga Fak­torn den åter­upp­tag­na trå­den mel­lan vän­ner­na Slättung Björ­klund. Året ef­ter kom den förs­ta mu­si­ken.

Nu har ban­det en plan, som sjö­sat­tes med Bo Kasper­co­vern ”Vi kom­mer ald­rig att dö” i april, som följ­des av ”Idi­ot” i maj och nu, allt­så ”Vi­da ver­sum”.

– Vi spe­lar in li­ve ut­an på­lägg i vår replo­kal. Idén är att gö­ra tio lå­tar på ett år, me­nar Jo­nas Slättung.

Kai Mar­tin

Är: PO Björ­klund, Jo­nas Slättung, Se­basti­an Sand­berg och Hen­rik Pihlquist. Från: Ma­jor­na. Ak­tu­el­la: Med lå­ten ”Vi­da ver­sum”, den tred­je av tio lå­tar på ett år. Al­la lå­tar ska fin­nas på grup­pens Fa­ce­book­si­da via vi­de­o­re­le­a­se. Först när al­la är kla­ra kan even­tu­ellt al­bum kom­ma och ström­nings­tjäns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.