Lä­gen­he­ter i Askim ska kli­mat­re­no­ve­ras

Ven­ti­la­tion, kol­fil­ter­fläk­tar och lå­ge­ner­gi­föns­ter in­går i den kli­mat­sats­ning som Ste­na fas­tig­he­ter gör i Ner­går­den i Askim. Nu får de en halv mil­jon från Na­tur­skydds­för­e­ning­en för sitt ar­be­te.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - ASKIM

Ven­ti­la­tion, kol­fil­ter­fläk­tar och lå­ge­ner­gi­föns­ter är någ­ra av för­änd­ring­ar­na Ste­na fas­tig­he­ter gör i bo­stads­om­rå­det Ner­går­den i Askim. Och nu får de en halv mil­jon från Na­tur­skydds­för­e­ning­en för sitt ar­be­te.

– Vi ge­nom­för fle­ra oli­ka åt­gär­der som bi­drar till en mins­kad kli­mat­på­ver­kan, sä­ger Ann-catrin Dry­se­li­us, fas­tig­hets­chef på Ste­na fas­tig­he­ter Gö­te­borg.

Bo­stads­om­rå­det Ner­går­den i Askim be­står i dag av 5 huskrop­par med 299 lä­gen­he­ter bygg­da 1970. Ste­na job­bar för ett så kal­lat nytt kli­matskal vil­ket in­ne­bär att de in­stal­le­rar ny ba­lan­se­rad ven­ti­la­tion och lå­ge­ner­gi­föns­ter i fas­tig­he­ter­na. Te­gel­fa­sa­der­na renoveras, iso­le­ring på vin­dar­na byts ut och ta­ken läggs om. Det­ta ska bi­dra till en läg­re ener­gi­för­bruk­ning, mins­kad mängd av­fall och ge hy­res­gäs­ter­na in­ci­ta­ment att mins­ka vat­ten­för­bruk­ning­en.

– Vi be­räk­nar att vär­me­ef­fek­ten sänks med ca 190 ki­lo­watt för fjärr­vär­me och 4 ki­lo­watt för el. Och vi ser att ener­gi­an­vänd­ning­en kan sän­kas med 435 me­ga­watt­tim­mar per år för fjärr­vär­me och cir­ka 30 för el, sä­ger Mat­ti­as West­her, ener­gi- och mil­jö­chef på Ste­na fas­tig­he­ter Gö­te­borg.

Får 500 000 kro­nor För sitt ar­be­te får nu Ste­na fas­tig­he­ter 500 000 kro­nor från Na­tur­skydds­för­e­ning­ens ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­rings­fond.

Sats­ning­ar­na som Ste­na gör på Ner­går­den kom­mer sam­ti­digt att in­ne­bä­ra en hy­res­höj­ning för hy­res­gäs­ter­na då de räk­nas som stan­dard­hö­jan­de åt­gär­der.

– Det hand­lar om ny ven­ti­la­tion, kol­fil­ter­fläk­tar, lå­ge­ner­gi­föns­ter, för­läng­ning av bal­kong­er med me­ra. Hy­res­höj­ning­en är för­hand­lad med Hy­res­gäst­för­e­ning­en och kom­mer att trap­pas in un­der ett till tre år, sä­ger Mia Lars­son, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Ste­na fas­tig­he­ter.

Gabri­el Tju­lan­der

FOTO: STE­NA FAS­TIG­HE­TER

ENERGISATSNING. Ner­går­den i Askim ska bli ett mer kli­mats­mart bo­stads­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.