Knud fäll­de 60-åring i Askim – fick så­gas ned

Gö­te­borg drab­ba­des av Knud un­der för­ra fre­da­gen. I söd­ra Gö­te­borg ställ­de stor­men till pro­blem.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter - ASKIM

Åsa Tång­hag fick sitt 60 år gam­la äp­pel­träd total­för­stört un­der fre­da­gen då stor­men Knud drog in över Gö­te­borg och Askim.

– Det blås­te så hårt att det stod och lu­ta­de mot hu­set. Vid ti­o­ti­den på kväl­len tog vi be­slu­tet att det in­te kom­mer kla­ra sig över nat­ten så vi fick gå ut och så­ga ned trä­det så att det in­te skul­le väl­ta in i hu­set, be­rät­tar Åsa Tång­hag.

Ef­ter det ovan­ligt gynn­sam­ma äp­pelå­ret bar trä­det re­dan på en tung bör­da och fallet re­sul­te­ra­de i att en stor mängd äpplen gick till spil­lo.

– Jag skrev på Fa­ce­book att man fick kom­ma och häm­ta äpplen och vi tog ju re­da på gans­ka många med det blev än­då över. På åter­vin­nings­cen­tra­len fanns det en hel con­tai­ner med ba­ra fall­frukt, be­rät­tar Åsa.

Även and­ra träd i söd­ra Gö­te­borg blås­te om­kull un­der Knuds fram­fart.

Anna Kvarn­ström, från Askim, fo­to­gra­fe­ra­de ett träd som fal­lit över Särö­ba­nan och vid Ryt­ta­re­stigen i Hovås ha­de ett träd bloc­ke­rat ga­tan.

Nu finns in­te myc­ket av det gam­la trä­det kvar i Åsas träd­gård och hon kon­sta­te­rar att fa­mil­jens se­ni­or kom­mer att bli svår att er­sät­ta.

– Nu fun­de­rar vi på om vi ska plan­te­ra ett nytt träd för det blev ju väl­digt tomt i träd­går­den men å and­ra si­dan tar det ju kanske tio år in­nan ett nyplan­te­rat träd bör­jar ge frukt. Vi får se vad vi gör men nå­got mås­te det bli istäl­let, sä­ger Åsa.

Gabri­el Tju­lan­der

FOTO: ÅSA TÅNG­HAG, ANNA KVARN­STRÖM OCH MONALISA W APPELGREN

HÄR SLOG STOR­MEN TILL. Knud fäll­de Åsas 60 år gam­la äp­pel­träd. Anna Kvarn­ström, från Askim, fo­to­gra­fe­ra­de ett träd som fal­lit över Särö­ba­nan och även vid Ryt­ta­re­stigen i Hovås ha­de ett träd blåst om­kull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.