Pe­ka­de fing­er åt po­li­sen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

VASAPARKEN Tis­dag 25 sep­tem­ber Kloc­kan 22.22 Per­son­rån. En kvin­na blir rå­nad av två för hen­ne okän­da kil­lar som ryck­te ifrån hen­ne sin hand­väs­ka i Vasaparken. De sprang se­dan mot Va­sagril­len och för­svann. Hon be­dö­mer dem att va­ra ca 15–18 år med var si­na spor­tjac­kor med hu­vor­na upp­drag­na. De pra­ta­de eng­els­ka med li­te bryt­ning. Hon blev av med en mo­bil­te­le­fon, plån­bok mm. Patrul­ler sök­te av när­om­rå­det men hit­ta­de in­te på nå­gon som de skul­le kun­na bin­da till hän­del­sen.

DROTTNINGTORGET Tis­dag 25 sep­tem­ber Kloc­kan 00.14 Nar­ko­ti­kabrott. En per­son ”pe­kar” fing­er åt en patrull som kör för­bi Drottningtorget. Patrul­len kontrollerar personen och då visar det sig att han har miss­tänkt nar­ko­ti­ka på sig som tas i be­slag, en an­mä­lan skrivs. ULLEVIMOTET Mån­dag 24 sep­tem­ber Kloc­kan 08.33 Tra­fi­ko­lyc­ka. Två bi­lar har kol­li­de­rat på E6 vid Ullevimotet. Olyc­kan har in­träf­fat vid av­far­ten för sö­der­gå­en­de tra­fik. Am­bu­lans­per­so­nal har tit­tat till fö­rar­na på plat­sen och ing­en av des­sa var i be­hov av sjuk­hus­vård. Bi­lar­na flyt­ta­de och tra­fi­ken fly­ter på.

LORENSBERG Mån­dag 24 sep­tem­ber Kloc­kan 06.00 Våld­täkt. En kvin­na an­mä­ler att hon un­der nat­ten våld­ta­gits ut­om­hus i cen­tra­la Gö­te­borg. Våld­täk­ten ska ha skett ut­om­hus vid mid­natt i Lo­rens­bergs­om­rå­det. Po­li­sen har un­der mor­go­nen haft en av­spärr­ning för att sö­ka spår i ett om­rå­de vid Lo­rens­bergspar­ken. Avspärr­ning­en är hävd ef­ter det att un­der­sök­ning­en ge­nom­förts. Den drab­ba­de kvin­nan som är i 25-års­ål­dern vår­das på sjuk­hus. Ing­en miss­tänkt än­nu gri­pen. Yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter i ären­det kan i nu­lä­get in­te läm­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.