Bud­get gör skill­nad på för­sko­le­barn

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Den nya för­sko­le­bud­ge­ten väc­ker miss­nö­je. Nu ra­sar för­äld­rar över att för­sko­lor­na får hög­re bi­drag för poj­kar än för flic­kor i den nya bud­ge­ten. Men det är in­te he­la san­ning­en, me­nar för­sko­le­för­valt­ning­en.

Den nya för­sko­le­bud­ge­ten fort­sät­ter att upp­rö­ra. Gö­te­borg Di­rekt har ti­di­ga­re rap­por­te­rat att den slår mot de fri­ståen­de koo­pe­ra­ti­va för­sko­lor­na som be­fa­rar sänk­ta bi­drag och i värs­ta fall ned­lägg­ning.

Nu upp­rörs för­äld­rar av att den dess­utom gyn­nar poj­kar och ho­tar med att Doan­mä­la kom­mu­nen.

Men Staf­fan Le­ken­stam, för­sko­le­för­valt­ning­ens chef för verk­sam­hets­styr­ning och ut­veck­ling me­nar att det är en miss­upp­fatt­ning.

– Att på­stå att poj­kar får mer i bi­drag är en väl­digt grov för­enk­ling, sä­ger han.

Poj­kar säm­re i sko­lan Det hand­lar om att tio pro­cent av den to­ta­la peng­en per för­sko­le­barn är en så kal­lad so­cio­e­ko­no­misk del som räk­nas fram av SCB ut­i­från nio va­ri­ab­ler. Kön är en av dem.

An­led­ning­en till att man skil­jer mel­lan poj­kar och flic­kor be­ror på att poj­kar of­ta har säm­re skol­re­sul­tat me­nar Staf­fan Le­ken­stam.

– Det finns år­tion­den av forsk­ning som visar på skill­na­der i skol­re­sul­tat. Det är väl­digt väl­be­lagt att poj­kar pre­ste­rar säm­re i sko­lan, sä­ger han.

Det är in­te ba­ra kön som har be­ty­del­se för skol­re­sul­ta­tet ut­an al­la nio va­ri­ab­ler har be­ty­del­se för barns för­ut­sätt­ning­ar i sko­lan.

– De verk­sam­he­ter som har många barn med ut­lands­föd­da el­ler låg­ut­bil­da­de för­äld­rar ska va­ra li­te dy­ra­re och kom­pen­se­ra för de bak­grunds­fak­to­rer som vi vet sam­ver­kar med skol­re­sul­tat på ett ne­ga­tivt sätt, sä­ger Staf­fan Le­ken­stam.

Helt ny mo­dell Han me­nar där­för att det i slutän­dan in­te går att sä­ga ex­akt hur myc­ket poj­kar på­ver­kar verk­sam­he­tens bi­drag.

Men om al­la barn har sam­ma bak­grund, blir det väl mer peng­ar för en poj­ke?

– Ja, men det kan va­ra så att om en flic­ka har ut­länds­ka för­äld­rar med låg ut­bild­ning får det stör­re ef­fekt än om en poj­ke har väl­ut­bil­da­de för­äld­rar som är föd­da i Sve­ri­ge, sä­ger Ste­fan Le­ken­stam.

Re­surs­för­del­nings­mo­del­len är helt ny i Gö­te­borg men an­vänds av om­kring 40 kom­mu­ner i Sve­ri­ge, en­ligt för­sko­le­för­valt­ning­en. Den gäl­ler för bå­de kom­mu­na­la och fri­ståen­de för­sko­lor.

Li­na Isaks­son

sam­ar­be­te med SCB har Stads­led­nings­kon­to­ret ta­git fram so­cio­e­ko­no­mis­ka bak­grunds­fak­to­rer som har be­ty­del­se för vän­tat skol­re­sul­tat:

in­vand­ringsår, högs­ta ut­bild­ning för vård­nads­ha­var­na, eko­no­miskt bi­stånd, bor med en el­ler bå­da vård­nads­ha­var­na, hus­hål­lets in­komst, ut­ländsk bak­grund, upp­del­ning av in­vand­ring på grupp av fö­del­se­land (HDI).

des­sa räk­nas för var­je för­sko­le-en­het ut ett in­dex­vär­de ba­se­rat på in­di­vid­da­ta.

FOTO: MOSTPHOTOS

OLI­KA. Många upp­rörs över att poj­kar får mer bi­drag i för­sko­lan. En grov för­enk­ling me­nar för­sko­le­för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.