Hovås/bill­dal IF får två nya fot­bolls­pla­ner

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 -

Med över 1 000 med­lem­mar kan Hovås/ Bill­dal IF räk­na sig som en av Sve­ri­ges störs­ta fot­bolls­klub­bar. Med två nya fot­bolls­pla­ner kan de nu växa yt­ter­li­ga­re.

Hovås/ Bill­dal IF har länge li­dit av brist på pla­ny­ta men nu kan de­ras pro­blem va­ra lös­ta. I för­ra vec­kan stod det klart att de be­vil­jas bi­drag och kom­mu­na­la bor­gen till två nya konst­gräs­pla­ner.

BILL­DAL

Med över 1 000 med­lem­mar kan Hovås/ Bill­dal IF räk­na sig som en av Sve­ri­ges störs­ta fot­bolls­klub­bar.

De fort­sät­ter att växa och om tio år sik­tar Hovås/ Bill- dal IF på ett med­lem­san­tal på 1 500.

– Med Nya Hovås så är in­tres­set jät­testort och det sker en stor in­flytt­ning i stads­de­len, myc­ket stör­re i jäm­fö­rel­se med sta­den i öv­rigt, sä­ger Jo­nas Fjell­man, ord­fö­ran­de för Hovås/ Bill­dal IF.

Men i takt med att klub­ben har vux­it har bris­ten på pla­ny­ta bli­vit ett allt stör­re pro­blem. Snart finns det ing­en yta kvar att växa på. Men un­der för­ra vec­kan kom gläd­je­be­ske­det klub­ben länge vän­tat på. Id­rott- och för­e­nings­nämn­den be­slu­ta­de att be­vil­ja dem bi­drag och kom­mu­na­la bor­gen för att få till stånd två nya konst­gräs­pla­ner och ett yt­ter­li­ga­re klubb­hus.

– Ha­de vi in­te fått de här pla­ner­na så skul­le vi in­te kun­na er­bju­da 5-6-åring­ar­na som ska spe­la pro­va-på-fot­boll till vå­ren nå­gon plats. Ha­de vi in­te fått ge­hör från po­li­ti­ken så ha­de vi tving­ats be­grän­sa vårt med­lem­san­tal, sä­ger Jo­nas Fjell­man.

Men nu står det då klart att klub­ben får bi­drag och att för­be­re­del­ser för de nya pla­ner­na kan bör­ja re­dan till vå­ren 2019. Dock hop­pas Jo­nas att de ska få stöd från nä­rings­li­vet och att någ­ra lån in­te ska be­hö­va tas. Peng­ar­na kom­mer läg­gas på en om­lägg­ning av den be­fint­li­ga el­va­man­napla­nen vid Hovås Bill­dal are­na och en yt­ter­li­ga­re sju­man­na plan för de yng­re spe­lar­na. Det vill även byg­ga nya lo­ka­ler vid Hovås Bill­dal are­na då de be­fint­li­ga är vid väl­digt då­ligt skick.

Gabri­el Tju­lan­der

FO­TO: MAR­KUS AN­DERS­SON/

Göteborgdirekt VÄXTVÄRK. Hovås/ Bill­dals IF:S ord­fö­ran­de Jo­nas Fjell­man fick i för­ra vec­ka gläd­je­be­ske­det att klub­ben kan fort­sät­ta växa. HOVÅS BILL­DAL IF

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.