Var­för dric­ker ing­en mor­gon­sprit på tå­get?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hej Göteborg - JO­A­KIM FRANSSON Chefre­dak­tör

När det hand­lar om att ta sig till hu­vud­sta­den har jag all­tid valt tå­get. Ex­em­pel­vis pend­la­de jag mel­lan ar­be­te och hem un­der sam­man­lagt 13 år ut­an att be­hö­va fly­ga en en­da gång. Se­nas­te åren har jag dock flu­git en del och jag und­rar all­tid sam­ma sak; var­för dric­ker så många öl, vin och stark­sprit ba­ra för att de ska ut och fly­ga? Det spe­lar ing­en roll om du är på Land­vet­ter 05.23, det sit­ter all­tid ett glatt säll­skap i ser­ve­ring­en och fo­to­gra­fe­rar varand­ras ”Stor stark & Jä­ger” med må­let att pub­li­ce­ra det i allsköns so­ci­a­la me­di­er. Jag tror ab­so­lut in­te att det hand­lar om flyg­räds­la. De är för många. El­ler ska kanske frå­gan stäl­las om­vänt; var­för dric­ker ing­en ”Stor stark & Jä­ger” på 06.00-tå­get till Stock­holm? Till­gång­en är den­sam­ma men till skill­nad från på flyg­plat­sen be­hö­ver man in­te ta ett smslån för att kun­na be­ta­la no­tan. Fe­no­me­net är dock in­te ba­ra svenskt. Det för­stod jag på fy­ra brit­tis­ka kvin­nor på en fär­ja i Kro­a­ti­en ny­li­gen. De ha­de chec­kad in på en av flyg­plat­ser­na i Lon­don vid sex­ti­den sam­ma mor­gon och var vid kloc­kan 11 ful­la som vår­di­ken. Svar på min frå­ga ha­de de dock in­te...

Pra­ta med mig! jo­a­kim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.