Fått liv tack va­re kons­ten

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

– Det kom­mer in­te ba­ra va­ra mål­ning­ar i år. Ut­an kons­ten kom­mer även ta sig ut­tryck i bild, ljus och ljud. Må­let och vi­sio­nen är att gå ut­an­för vår kom­fort­zon, sä­ger Ali Da­voodi.

Grund­tan­ken med pro­jek­tet är att lyf­ta kvinn­li­ga konst­nä­rer och sam­ti­digt bi­dra till en stads­mil­jö där kons­ten blir till­gäng­lig för fler. När det gäl­ler det fem vå­ning­ar höga p-hu­set Pe­ruk­ma­ka­ren är tan­ken att för­vand­ling­en kom­mer att ta någ­ra år.

– Två konst­nä­rer kom­mer att ar­be­ta på var­je plan. Kons­ten kom­mer be­rö­ra folk som rör sig där och till och med få in folk från ga­tan. Det blir ett gal­le­ri, det blir ett Gug­gen­heim!, sä­ger Ali Da­voodi. Li­na Isaks­son

är ett ur­bant konst­pro­jekt där 76 kvinn­li­ga konst­nä­rer sät­ter sin prä­gel på li­ka många fa­sad­par­ti­er i Sve­ri­ges fy­ra störs­ta stä­der.

åter­stå­en­de som ska må­la par­ke­rings­hu­set Pe­ruk­ma­ka­ren: El­len Grei­der , Sand­ra Ös­ter­berg, Ag­nes Jakobsson, Jo­van­na Ra­dic, Jo­se­fi­ne Eklund, No­ra Sö­der och Sand­ra Zu­pa­nic.

Ulf Kam­ne har haft fle­ra le­dan­de po­si­tio­ner i Mil­jö­par­ti­et i Gö­te­borg. Bland an­nat som ord­fö­ran­de i Fas­tig­hets­nämn­den och Bygg­nads­nämn­den, som kom­mu­nal­råd och som vice ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Men nu väl­jer han tac­ka för sig.

– Jag be­hö­ver äg­na tid åt fa­mil­jen och åt mig själv. Det är svårt att gö­ra det när man sit­ter på den här sto­len. Det här be­slu­tet har vux­it fram men den de­fi­ni­ti­va punk­ten är egent­li­gen nu när jag går ut med det, sä­ger Ulf Kam­ne. att

Ute­slu­ter in­te come­back Från och med års­skif­tet läm­nar han al­la si­na upp­drag in­om par­ti­et för det känns ”re­na­re”, men han ute­slu­ter in­te en come­back.

– Det kan va­ra så att jag tar på mig nå­got an­nat in­ternt in­om par­ti­et el­ler att jag åter­kom­mer se­na­re men det får ta sin tid, sä­ger han.

Ulf Kam­ne är stolt över myc­ket av det han och par­ti­et ge­nom­fört de se­nas­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.