Äld­re man i sing­e­lo­lyc­ka blev av med kör­kor­tet

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

FIS­KE­BÄCK Tis­dag 2 ok­to­ber Kloc­kan 23.37 På På­s­kris­ga­tan i Fis­ke­bäck upp­täcks ett vil­lain­brott. Nå­gon har ta­git sig in via ett föns­ter och bland an­nat stu­lit smyc­ken i vil­lan. Po­li­sen kom­mer att skic­ka tek­ni­ker till plat­sen för un­der­sök­ning un­der da­gen. Po­lis­pa­trull som va­rit på plats har skri­vit en an­mä­lan om grov stöld.

ÄLVS­BORGS­BRON Tis­dag 2 ok­to­ber Kloc­kan 17.08 En last­bil och en färd­tjänst­buss har kol­li­de­rat på Älvs­borgs­bron. Olyc­kan har i rikt­ning från Hi­sing­en. Färd­tjänst­bus­sen har en per­son i bi­len, men ing­en är ska­dad.

ASKIM ÖST­RA Lör­dag 29 sep­tem­ber Kloc­kan 13.58 En­ligt upp­gift från olycks­plat­sen så har en per­son­bil av okänd an­led­ning kört in i mur. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis kal­las till plat­sen. En en­sam fö­ra­re i bi­len. Bi­len be­hö­ver bär­gas. Fö­ra­ren en äld­re man har körts till sjuk­hus för kon­troll, tro­li­gen lind­rigt ska­dad. Fö­ra­ren miss­tänks för vårds­lös­het i trafik. Kör­kor­tet har om­hän­der­ta­gits.

STE­NA­TER­MI­NA­LEN Lör­dag 29 sep­tem­ber Kloc­kan 01.29 En man an­träf­fas på Stena­fär­jan av per­so­nal. Han har ett fler­tal ska­dor som tro­li­gen är kniv­ska­dor i bå­len samt på ben. Med hjälp av vitt­nesupp­gif­ter kan po­li­sen iden­ti­fi­e­ra en gär­nings­man och även gri­pa ho­nom.

GNISTÄNGSTUNNELN Tors­dag 27 sep­tem­ber Kloc­kan 08.48 Tra­fi­ko­lyc­ka vid Gnistängstunneln. En­ligt ini­ti­a­la upp­gif­ter är en buss, en last­bil och en per­son­bil in­blan­da­de i olyc­kan som in­träf­fat i rikt­ning mot Frölun­da. Inga up­gif­ter om even­tu­el­la per­sonska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.