GÖ­TE­BORG P-bo­la­gets larm: Inga plat­ser

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg - Kristi­an.ri­sen­fors@ go­te­borg­di­rekt.se

Nä­ra 7 000 par­ke­rings­plat­ser för­svin­ner när cen­tra­la Gö­te­borg ge­nom­går en stor för­änd­ring de kom­man­de åren. Upp­dra­get att hit­ta er­sätt­nings­plat­ser i sta­den har in­te va­rit lätt. Nu lar­mar par­ke­rings­bo­la­get om att de in­te hin­ner med.

Fle­ra sto­ra bygg­pro­jekt på­går för fullt i Gö­te­borg och de kom­man­de åren kom­mer än­nu fler dra igång. För for­donstra­fi­kens del in­ne­bär det in­te ba­ra en be­last­ning på väg­nä­tet.

To­talt för­svin­ner upp emot 7 000 par­ke­rings­plat­ser i Gö­te­borg de kom­man­de åren.

Par­ke­rings­bo­la­get ar­be­tar in­ten­sivt med att hit­ta er­sätt­nings­plat­ser men re­dan nu hur de hal­kat ef­ter.

– Vi lig­ger jät­te­då­ligt till och är in­te alls i ba­lans. Vi har re­dan en skuld från 2016 på 700 plat­ser, se­dan kom­mer yt­ter­li­ga­re plat­ser för­svin­na när fler pro­jekt drar igång, sä­ger Maria Sten­ström som är vd på Gö­te­borgs Stads Par­ke­ring.

Var­för har det bli­vit så här?

– En stor an­led­ning är att vi in­te har en sam­syn i sta­den kring att det här är en pri­o­ri­te­rad frå­ga. Nä­rings­liv och han­del kom­mer drab­bas än­nu mer när vi in­te hin­ner få fram er­sätt­nings­plat­ser in­nan de nu­va­ran­de p-plat­ser­na för­svin­ner. Så­dant ska­dar sta­dens för­tro­en­de och det är svårt att åter­ska­pa, sä­ger Maria Sten­ström.

– In­om sta­den pri­o­ri­te­rar vi oli­ka vil­ket lett till att vi, som stad, är se­na på frå­gan. Det hand­lar om till­fäl­li­ga lös­ning­ar un­der en pe­ri­od när det är tufft för sta­den, ut­an att för­hind­ra den po­si­ti­va ut­veck­ling­en som sta­den gör.

”För­se­nar pro­ces­ser­na” Ut­ö­ver svå­rig­he­ten att hit­ta kon­kre­ta ytor för er­sätt­ningspar­ke­ring­ar har fle­ra pla­ne­ra­de lös­ning­ar stop­pats. På vis­sa par­ke­rings­plat­ser har det vi­sat sig att bä­rig­he­ten i mar­ken in­te va­rit till­räck­lig för så många plat­ser som var pla­ne­ra­de från bör­jan.

– Det kom­mer fin­nas sakä­ga­re som har åsik­ter vil­ket för­se­nar pro­ces­ser­na. Många av bygg­pro­jek­tet för­se­nas ock­så vil­ket i och för sig är bra för oss så vi får mer tid, sä­ger Maria Sten­ström.

Hit­tills i år har par­ke­rings- plat­ser­na vid Världs­kul­tur­mu­se­et, de­lar av Pack­hus­ka­jen Ope­ran och de­lar av Pack­hus­ka­jen vid ka­si­not för­svun­nit. Se­na­re i år för­svin­ner ock­så Pus­ter­viks­plat­sen, Ro­senlunds­plat­sen och Pack­hus­plat­sen vid Hov­rät­ten.

Till­fäl­ligt p-hus på He­den Ny­li­gen öpp­na­de en er­sätt­ningspar­ke­ring vid Heur­lins plats, vid Ste­na­ter­mi­na­len, med 140 plat­ser. Vid Ka­nal­tor­get och Pack­hu­set ska 100 er­sätt­nings­plat­ser kom­ma upp. På He­den ut­re­der man en lös­ning med ett till­fäl­ligt par­ke­rings­hus för sam­man­lagt 450 plat­ser (minus 100 plat­ser som för­svin­ner på plat­sen par­ke­rings­hu­set i så fall upp­förs på).

Det finns ock­så tan­kar på er­sätt­ningspar­ke­ring­ar vid Ro­senlunds­plat­sen, ut­an­för Ul­le­vi och grus­pla­nen vid Val­hal­la.

– Sam­ma sak gäl­ler vid tan­kar på pen­del­par­ke­ring­ar. Det mås­te gå att ta sig vi­da­re med nå­gon form av kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Maria Sten­ström.

Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: SOEREN HAAKANLIND OCH MOSTPHOTOS

LAR­MAR. Maria Sten­ström är vd på Gö­te­borgs Stads Par­ke­ring, som ägs av Gö­te­borgs Stad. ”En stor an­led­ning är att vi in­te har en sam­syn i sta­den kring att det här är en pri­o­ri­te­rad frå­ga,” sä­ger hon om par­ke­rings­si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.