Sål­de och döm­des för stu­let snus – stäm­mer kom­mu­nen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

I som­ras döm­des man­nen för att ha snott snus som han se­dan sål­de för mil­jon­be­lopp på sin ar­bets­plats in­om Gö­te­borgs Stad. Man­nen fick fäng­el­se och spar­ken sitt kom­mu­na­la jobb. Nu stäm­mer han Gö­te­borgs Stad.

Man­nen är bo­satt på Hi­sing­en och har job­bat på ett av Gö­te­borgs Stads bo­lag i 20 år. I ju­ni döm­des han mot sitt ne­kan­de till 1 år och 8 må­na­ders fäng­el­se för grov stöld, hä­le­ri och brott mot va­pen­la­gen.

En­ligt åta­let ska man­nen hjälpt en an­ställd på Swe­dish Match med snus­stöl­der och se­dan sålt de­lar av by­tet till kol­le­gor på sin ar­bets­plats på ett kom­mu­nalt bo­lag.

Hem­ma hos man­nen hit­ta­de po­li­sen 2,1 mil­jo­ner i kon­tan­ter. Peng­ar som man­nen me­nar kom från bil­han­del och po­ker­spel, det vi­sar do­men som ny­hets­by­rån Si­ren ploc­kat fram.

Man­nen ska även olag­li­gen har för­va­rat ett va­pen och am­mu­ni­tion i sin bo­stad.

I sam­band med fäng­el­se­do­men fick man­nen spar­ken från sin kom­mu­na­la an­ställ­ning. Nu be­stri­der han upp­säg­ning­en med hjälp av fack­för­bun­det Uni­o­nen, vil­ket GP var först med att rap­por­te­ra om. I en an­mä­lan till Ar­bets­dom­sto­len krä­ver man­nen att upp­säg­ning­en ska ogil­tig­för­kla­ras. Dess­utom krä­ver han Gö­te­borgs Stad på över en kvarts mil­jon kro­nor i ska­de­stånd samt er­sätt­ning för för­lo­rad lön.

Man­nen har he­la ti­den ne­kat till brott. Han har er­känt att han sålt snus, men för­ne­kat att det va­rit på hans ar­bets­plats och att snu­set va­rit stöld­gods.

Kristi­an Ri­sen­fors

Det kom­mu­na­la bo­la­get Hi­gab fick i upp­drag att ta fram oli­ka al­ter­na­tiv på hur Slotts­skogs­rin­ken och Wal­lenstams­hal­len ska er­sät­tas. Ett unikt för­slag pre­sen­te­ra­des där två ishal­lar byggs ovan­på varand­ra.

– Id­rott- och för­e­nings­för­valt­ning­en, IOF, fö­reslog att man skul­le hit­ta en an­nan lös­ning då al­ter­na­ti­vet att

FO­TO: HANS WRETLING

DUBBELDÄCKAD. Idrotts- och för­e­nings­för­valt­ning­en vil­le ha bil­li­ga­re lös­ning, men nämnd­mö­tet val­de två­vå­nings­al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.