Här får bar­nen le­ka sig säk­ra­re

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Trots tek­nis­ka lös­ning­ar som gör for­donstra­fi­ken säk­ra­re drab­bas fort­fa­ran­de många fot­gäng­a­re i tra­fi­ko­lyc­kor – in­te minst barn. Un­der vec­kan har hund­ra­tals barn fått lä­ra sig om tra­fik­sä­ker­het på Al­fons Åbergs Kul­tur­hus.

”Stan­na Tit­ta Vin­ka”. Mant­rat upp­re­pas i Al­fons Åbergs Kul­tur­hus där skol­klas­ser­na av­lö­ser varand­ra. Sam­ar­be­tet med Vol­vo hand­lar om att på ett lek­fullt sätt lä­ra barn om hur de ska hål­la sig säk­ra i tra­fi­ken.

Ut­ö­ver skol­klas­ser har även van­li­ga be­sö­ka­re haft möj­lig­he­ten att ta del av lek­tio­nen. Men un­der­vis­ning­en ges även ute på sko­lor­na.

– Vi räk­nar med att ut­bil­da 2000 barn per år i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen. När vi lan­se­ra­de det här pro­gram­met 2015 nåd­de vi 100 000 barn i he­la värl­den, sä­ger Per­nil­la Fux­ling, an­sva­rig för pro­jek­tet på Vol­vo Trucks. Var­för gör ni det här? – Vi ser i sta­tisti­ken att barn fort­fa­ran­de drab­bas. I he­la värl­den dör un­ge­fär 600 barn var­je dag i tra­fi­ken. Så har det va­rit i al­la ti­der men sam­ti­digt som vi ser att olyc­kor där vå­ra pro­duk­ter är in­blan­da­de - bi­lar och last­bi­lar - mins­kar, så ser vi att olyc­kor med oskyd­da­de tra­fi­kan­ter ökar gans­ka dra­ma­tiskt. Då kän­ner vi att vi mås­te gö­ra nå­got för dem som är ut­an­för last­bi­len.

Den­na grå­reg­ni­ga mor­gon är klass 1A från Torpa­sko­lan på be­sök. Ef­ter att en tred­je­del av klas­sen har fått be­rät­ta att de­ras för­äld­rar job­bar på Vol­vo bör­jar lek­tio­nen. Fo­kus läggs på last­bi­lar och var bar­nen är syn­li­ga och var de in­te är syn­li­ga för chauf­fö­ren. Ef­ter en te­o­re­tisk ge­nom­gång ska kun­ska­per­na tes­tas prak­tiskt.

Ut­an­för Al­fons Åbergs Kul­tur­hus står en last­bil. Tre barn i ta­get får sät­ta sig i fö­rar­sä­tet sam­ti­digt som res­ten av grup­pen går runt last­bi­len. Så länge de kan hål­la ögon­kon­takt med varand­ra ska de vin­ka. Bar­nen lär sig var de in­te syns. De färg­gla­da regn­jac­kor­na gör det lät­ta­re.

– Det är svå­rast att bli upp­täckt pre­cis fram­för och bred­vid fö­rar­sä­tet ef­tersom last­bi­len är så hög, för­kla­rar Per­nil­la Fux­ling.

De kom­man­de åren kom­mer cen­tra­la stan fyl­las av last­bi­lar till al­la bygg­pro­jekt. Är den här ut­bild­ning­en ex­tra vik­tig nu?

– Ab­so­lut! Så länge vi har vå­ra pro­duk­ter i stads­tra­fik där folk rör sig myc­ket känns det här jät­te­vär­de­fullt, sä­ger Per­nil­la Fux­ling.

När he­la klas­sen har fått sit­ta bakom rat­ten är det dags att åka till­ba­ka till Torpa­sko­lan där skol­da­gen fort­sät­ter.

– Jag har lärt mig att in­te gå för långt fram och att man ska bac­ka för att kun­na se chauf­fö­ren, sä­ger Mag­da­le­na Tekley, från 1A. Klass­kam­ra­ten Ha­sib Ab­dul Mush­taq fyl­ler i:

– Det är ock­så vik­tigt att vin­ka när chauf­fö­ren ser oss, sä­ger han.

När klass 1A läm­nar av­lö­ser näs­ta klass.

– De är från Brän­nö vil­ket känns ex­tra vik­tigt. Där har de det ju helt bil­fritt så de är ex­tra ut­sat­ta i stads­tra­fik, sä­ger An­na Fors­gren, VD för Al­fons Åbergs Kul­tur­hus.

Kristi­an Ri­sen­fors OSYNLIGA. helt. Pre­cis fram­för fö­rar­hyt­ten är ba­ren osynliga för chauf­fö­ren. du kor­sar en väg mås­te du STAN­NA

In­nan du kor­sar vägen är det vik­tigt att TIT­TA sig nog­grant om­kring. Tit­ta först åt väns­ter, se­dan­hö­ger och se­dan väns­ter igen. Sök ögon­kon­takt med fö­ra­ren.

In­nan du kor­sar vägen är det vik­tigt att TIT­TA sig nog­grant om­kring. Tit­ta först åt hö­ger, se­dan­väns­ter och se­dan hö­ger. Sök ögon­kon­takt med fö­ra­ren.

att fö­ra­ren har sett dig ge­nom att VIN­KA och vän­ta tills fö­ra­ren har vin­kat till­ba­ka. An­led­ning­en till att du all­tid ska vin­ka och se­dan vän­ta tills fö­ra­ren har vin­kat till­ba­ka är att du in­te kan va­ra sä­ker på att fö­ra­ren verk­li­gen har sett dig även om du har sett for­do­net. Kom­mer ni­i­håg?

tit­ta och vin­ka all­tid in­nan du kor­sar en väg. På så vis kan du för­hind­ra att en olyc­ka in­träf­far.

Vol­vo

FO­TO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.