Tri­p­le & Touch mis­sio­ne­rar mot aids och hiv

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg - Ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Tri­p­le & Touch har va­rit en­ga­ge­rad i Star for Li­fe se­dan 2006. I höst är det åter igen dags för syd­af­ri­kans­ka ung­do­mar att mö­ta svens­ka – till mu­sik.

– I Gö­te­borg kom­mer det va­ra 500 i kö­ren, sä­ger Ken Wen­ner­holm.

Star for Li­fe job­bar mot sprid­ning­en av aids och hiv ge­nom mu­sik och star­ta sko­lor i Syd­af­ri­ka och Na­mi­bia för att in­for­me­ra om den död­li­ga sjuk­do­men.

Se­dan 2006 har Tri­p­le & Touch va­rit mu­si­ka­lis­ka mo­to­rer i det pe­da­go­gis­ka ar­be­tet. Dels ge­nom att Ken Wen­ner­holm och Gö­ran Rud­bo va­rit ne­re i söd­ra Afri­ka ett otal gång­er för att mö­ta ung­do­mar­na på plats.

Dels ge­nom att syd­af­ri­kans­ka ung­do­mar kom­mer till Sve­ri­ge för att sjunga med svens­ka ung­do­mar. Ett mö­te över grän­ser­na som ska öka för­stå­el­se för varand­ra och för sjuk­do­men.

– Vi har en li­ten grupp som kom­mer hit. Fem plus en le­da­re. Men de lå­ter ju som 50, för­kla­rar Ken Wen­ner­holm.

– Vi för­sö­ker by­ta ut någ­ra var­je år. Men det får ske ef­ter för­nuft. I år är det två nya, som gör sin förs­ta re­sa nå­gon­sin ut­an­för sin by.

Sve­ri­ge­tur­nén star­ta­de 2 ok­to­ber. Den 12 ok­to­ber når den Gö­te­borgs kon­sert­hus. Då kom­mer syd­af­ri­ka­ner­na mö­ta 500 kör­sång­a­re som ska bac­ka upp sång­en.

– Ja, det blir sång­a­re från Hjäll­bo till Bill­dal. En sa­lig bland­ning och mö­tes­plats för kul­tur och in­teg­ra­tion, sä­ger Ken Wen­ner­holm.

– Jag vet att svens­ka tje­jer med själv­ska­de­be­te­en­de har fått en an­nan syn på li­vet ef­ter att ha träf­fat de syd­af­ri­kans­ka ung­do­mar­na.

Kai Mar­tin

Är: En ic­ke vinst­dri­van­de or­ga­ni­sa­tion som grun­da­des 2005 med må­let att in­spi­re­ra unga att tro på si­na dröm­mar och hjäl­pa dem le­va ett liv fritt från aids. Skol­pro­gram­met finns nu i mer än ett hund­ra sko­lor i söd­ra Afri­ka.

Star­ta­des: 2005 av Dan och Christin Olofs­son, året ef­ter en­ga­ge­ra­des Tri­p­le & Touch som konst­när­li­ga le­da­re och mu­si­kam­bas­sa­dö­rer för pro­jek­tet.

Tur­ne­rar: Nu i Sve­ri­ge. I Gö­te­borg 12 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.