En om­ställ­ning stör­re än ef­ter kri­get

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Så här da­gar­na ef­ter va­let hand­lar de fles­ta po­li­tis­ka ana­ly­ser om svå­rig­he­ten att bil­da en re­ge­ring. Ing­et av de två tra­di­tio­nel­la bloc­ken får ihop ett till­räck­ligt un­der­lag och det spe­ku­le­ras kring många kon­stel­la­tio­ner.

Men ett al­ter­na­tiv sak­nas i de­bat­ten. I dag står Sve­ri­ge och värl­den in­för en akut kris – den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Den om­ställ­ning som nu krävs är av myc­ket stör­re om­fatt­ning än den Sve­ri­ge gjor­de un­der and­ra världs­kri­get.

En sam­lings­re­ge­ring bör bil­das av de par­ti­er som är be­red­da att föl­ja FNS kli­mat­pa­nels (IPCC) re­kom­men­da­tio­ner och be­red­da att le­va upp till Sve­ri­ges åta­gan­de i Pa­ris­av­ta­let. Det­ta är mi­ni­mum för al­la par­ti­er som an­ser sig ha en kli­mat­po­li­tik.

De åt­gär­der som be­hövs för att åstad­kom­ma snabba ut­släpps­minsk­ning­ar kom­mer att le­da till sto­ra på­frest­ning­ar för sam­häl­let och krä­va stort po­li­tiskt mod. För att än­då kun­na vid­ta dem be­hö­ver vi ett brett sa­m­ar­be­te mel­lan par­ti­er­na. Kli­ma­tak­ti­vist Dags för sam­lings­re­ge­ring i riks­da­gen?

FO­TO: MOSTPHOTOS

ENAS!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.