Beske­det: Grön bäck i Askim in­te gif­tig

Mys­te­ri­et bakom det grön­fär­ga­de vatt­net i Ot­ter­bäc­ken är löst. ”Det är helt van­lig ka­ra­mell­färg”, sä­ger Jes­si­ca Jo­hans­son, en­hets­chef på krets­lopp och vat­ten.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Mys­te­ri­et bakom det grön­fär­ga­de vatt­net i Ot­ter­bäc­ken är löst. ”Det är helt van­lig ka­ra­mell­färg”, sä­ger Jes­si­ca Jo­hans­son, en­hets­chef på krets­lopp och vat­ten.

med oro­li­ga kom­men­ta­rer. Miss­tan­kar om att det kun­de rö­ra sig om ett fjärr­vär­meläc­kage dryf­ta­des men nu kan Gö­te­borgs Stad för­säk­ra att det in­te rör sig om nå­gon all­var­lig läc­ka.

– Jag för­står att folk und­rar för det är ju en väl­digt ag­gres­siv grön färg, sä­ger Jes­si­ca Jo­hans­son. När vi gör så kal­la­de an­slut­nings­kon­trol­ler för att kon­trol­le­ra att dag­vat­ten rin­ner i dag­vat­ten­led­ning­ar­na och spill­vatt­net i spill­vat­ten­led­ning­ar­na så an­vän­der vi oss av den här ill­grö­na fär­gen.

Krets­lopp och vat­tens ska­de­re­gle­ra­re har den se­nas­te ti­den ge­nom­fört en ut­red­ning av fle­ra över­sväm­nings­ä­ren­den i söd­ra Gö­te­borg där fas­tig­hets­ä­ga­re fått in vat­ten i käl­la­ren. En­ligt för­valt­ning­ens be­räk­ning­ar ska de­ras led­ning­ar kla­ra av att fors­la bort spill­vatt­net. Sam­ti­digt ser de att det rin­ner mer vat­ten ge­nom ledningarna när det reg­nar. Det­ta har fått dem att miss­tän­ka att vis­sa fas­tig­he­ters drä­ne­ring är fel­kopp­lad.

– Dels kan det va­ra så att som­li­gas stup­rör är kopp­la­de på spill­vat­ten­nä­tet och då blir det över­be­las­tat. För in­nan vi kan be­stäm­ma åt­gärd till pro­ble­met att folk får in vat­ten i käl­la­ren så mås­te vi ve­ta or­sa­ken först, sä­ger Jes­si­ca Jo­hans­son.

För drygt två vec­kor se­dan upp­märk­sam­ma­de fle­ra att Ot­ter­bäc­ken i Hovås fär­gats ill­grön. Fle­ra bil­der posta­des på so­ci­a­la me­di­er till­sam­mans

GRÖ­NA BÄCKEN. Så här såg Ot­ter­bäc­ken i Hovås ut för drygt en vec­ka se­dan. FO­TO: RI­CHARD GELOTTE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.