Hovå­se­le­ver

drar till Spa­ni­en

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

19 ele­ver och 5 lä­ra­re byt­te, i för­ra vec­kan, sin var­dag mot en ny cir­ka 300 mil bort. I en vec­ka ska de nu bo och gå i sko­lan i Spa­ni­en.

I tis­dags be­gav sig 19 ele­ver till­sam­mans med si­na lä­ra­re ut på Fe­nest­ra Nya Hovås förs­ta språk- och kul­tur­ut­by­tes­re­sa till Spa­ni­en.

I en vec­ka kom­mer var­je elev bo hem­ma hos varsin fa­milj i sta­den Cam­pos på Mallorca för att få se skill­na­der och lik­he­ter mel­lan de­ras liv och li­vet i Spa­ni­en.

– De har fått pra­ta med de spans­ka ele­ver­na över nä­tet och gjort oli­ka works­hops men nu är det förs­ta gång­en som de för träf­fa dem i verk­lig­he­ten. Ele­ver­na tyc­ker ju det här är jät­te­spän­nan­de och det har va­rit myc­ket pir­rigt för många, sä­ger Li­se­lott Ja­nersten, slöj­doch mat­te­lä­ra­re på Fe­nest­ra Nya Hovås.

Dri­van­de i pro­jek­tet är Erika Jo­hans­son, bild- och mat­te­lä­ra­re på sko­lan. Kon­tak­ten med sko­lan i Spa­ni­en de sam­ar­be­tar med har Erika från ett ti­di­ga­re lik­nan­de pro­jekt som hon ge­nom­fört på en sko­la hon ti­di­ga­re job­bat på. Men det är förs­ta gång­en ett så­dant här ut­byte ge­nom­förs på Fe­nest­ra Nya Hovås.

– Där­för är det ex­tra spän­nan­de och för­hopp­nings­vis kan det bli nå­got som åter kom­mer näs­ta år, sä­ger Li­se­lott.

Det är in­te ba­ra ele­ver­na som kom­mer få en in­blick i hur var­da­gen och sko­lan i det spans­ka Cam­pos ser ut. Även Li­se­lott som lä­ra­re ser det här som en möj­lig­het att får se hur hen­nes spans­ka lä­rar­kol­le­gor job­bar.

– Jag tyc­ker det är en otro­lig möj­lig­het att få gö­ra en sån här re­sa och be­sö­ka en sko­la ut­an­för Sve­ri­ge för att få se hur de un­der­vi­sar. Nå­got lik­nan­de har jag in­te gjort se­dan jag ut­bil­da­de mig till lä­ra­re, av­slu­tar Li­se­lott.

KULTURUTBYTE. För förs­ta gånge ge­nom­för 19 åt­ton­de­klas­sa­re från Fe­nest­ra Nya Hovås en språkoch kul­tur­ut­by­tes­re­sa till Spa­ni­en. FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER/ PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.