Pa­nel­sam­tal om läs­ning­ens be­ty­del­se

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Bib­li­o­te­ket ses of­ta som en själv­klar­het men för­änd­ras i takt med sam­häl­let. Så vad ska vi ha bib­li­o­te­ket till och vad be­ty­der läs­ning för dig? Det är någ­ra frå­ge­ställ­ning­ar som kom­mer tas upp på mån­dag den 15 ok­to­ber. Då kom­mer Askims bib­li­o­tek till­sam­mans med Jo­nas Sö­der­holm, dok­tor i bib­li­o­teks- och in­for­ma­tions­ve­ten­skap, och Se­basti­an Rehn­man, pro­fes­sor i fi­lo­so­fi, ut­fors­ka bib­li­o­te­kets och läs­ning­ens be­ty­del­se.

Ef­ter pa­nel­sam­ta­let bju­der de även in till ett öp­pet sam­tal om bib­li­o­te­kets och läs­ning­ens be­ty­del­se för oss.

Eve­ne­mang­et star­tar kloc­kan 18.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.