An­norlun­da korv­kö­pet gjor­de Christi­an sno­pen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter - 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors@ go­te­borg­di­rekt.se

Det blir in­te all­tid som man har tänkt sig. Som när gö­te­bor­ga­ren Christi­an skul­le äta korv och po­ta­tis. köpt da­gen in­nan på ICA Maxi på Möln­dals­vä­gen.

– Jag tror det var åt­ta kor­var el­ler nå­got så­dant i pa­ke­tet. De satt ihop så jag skul­le klip­pa loss dem. Det var den sista som såg li­te an­norlun­da ut, sä­ger han.

En­ligt till­ver­ka­ren Lit­hells skul­le kor­ven ald­rig ha kom­mit ut till för­sälj­ning.

– Det som hänt är att tar­men har spruc­kit och korv­mas­san har pressats ut. När det­ta sker så ska kor­ven ploc­kas bort från pro­duk­tion och in­te kom­ma ut på mark­na­den. Kon­su­men­ten får gär­na hö­ra av sig till vår kon­su­ment­kon­takt och få er­sätt­ning för att kun­na kö­pa en ny pro­dukt, sä­ger Sa­ra An­ders­son på Lit­hells.

Christi­an har än­nu in­te re­kla­me­rat kor­ven. Om han skul­le gö­ra det skul­le det va­ra som en ro­lig grej, men han krä­ver ing­en er­sätt­ning.

– Jag är in­te upp­rörd el­ler miss­nöjd på nå­got sätt. Allt kan hän­da när det gäl­ler till­verk­ning, sä­ger Christi­an.

Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: PRI­VAT

OVÄN­TAT. ”Jag blev li­te sno­pen”, sä­ger Christi­an när han öpp­na­de korv­pa­ke­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.