Smäll­de högt bor­ta i Ki­na

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

– Jag fick kon­takt med pro­fes­sio­nellt fyr­ver­ke­ri när jag var med i Chal­mers py­ro­tek­nis­ka för­e­ning på 80-ta­let. Jag tror det krävs att man är en en­tu­si­ast själv för att kun­na gö­ra det här job­bet bra.

Vad ska ingå i en bra fyr­ver­ke­rishow en­ligt dig?

– Ge­ne­rellt byg­ger det på hörn­ste­nar­na va­ri­a­tion och steg­ring. För att un­der­hål­la mås­te man stän­digt va­ri­e­ra och vi­sa nya sa­ker an­nars blir man mätt på det. Det mås­te även var en steg­ring mot en fi­nal som blir slut­kläm­men och ger det slut­gil­ti­ga in­tryc­ket.

Hur lång tid tar det att ta fram en show som den ni vi­sa­de i Ki­na?

– Vi fick in­bju­dan till täv­ling­en väl­digt sent, ba­ra två må­na­der in­nan, nor­malt är det all­de­les för kort tid så det var på hå­ret att all­ting han till­ver­kas. Men två må­na­der har det ta­git.

Slut­li­gen. Hur bru­kar ditt ny­års­fi­ran­de se ut?

– Det bru­kar går till så att jag bör­jar med att rig­ga Gp­fyr­ver­ke­ri­et som vi skju­ter kloc­kan 17, ef­ter det åker jag hem och fi­rar ny­år sam­ti­digt som jag är li­te ”jour­per­son” un­der he­la da­gen och kväl­len. Vi har många ny­års­fyr­ver­ke­ri­er runt om i lan­det och ibland får man hjäl­pa folk att sva­ra på frå­gor el­ler lö­sa pro­blem. Det bru­kar in­te bli så många eg­na fyr­ver­ke­ri­er – det hän­der väl att jag skju­ter av en tår­ta men jag bru­kar va­ra gans­ka mätt på det då. Gabri­el Tju­lan­der

Det blev korvlunch hem­ma hos gö­te­bor­ga­ren Christi­an, trots den de­for­me­ra­de pro­duk­ten.

– Jag blev li­te sno­pen. Det var in­te vad jag ha­de för­vän­tat mig di­rekt. Men jag stek­te den igår och åt den med po­ta­tis, sal­lad och se­nap. Den sma­ka­de bra, sä­ger han.

Korv­pa­ke­tet ha­de han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.