På­ver­ka­de cy­klis­ter stal fil­mer ur käl­lar­för­råd

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

PILEGÅRDEN Ons­dag 10 ok­to­ber Kloc­kan 00.36 Vid Pi­le­gårds­ga­tan gri­per po­li­sen två på­ver­ka­de män på var si­na cyklar ef­ter att de gjort in­brott i käl­lar­för­råd och bland an­nat stu­lit fil­mer och spel­kon­sol­ler.

HOVÅS Tors­dag 4 ok­to­ber Kloc­kan 22.53 Rädd­nings­tjänst samt po­lis till Skep­pa­re­vä­gen då en bil skall brin­na samt risk för sprid­ning. Bran­den har släckts och man lyc­ka­des be­grän­sa bran­den så att den in­te spred sig, en an­mä­lan skrivs.

JÄRNBROTT Mån­dag 8 ok­to­ber Kloc­kan 17.20 Po­lis stop­par och kon­trol­le­rar en per­son­bil vid Bild­ra­di­o­ga­tan. Bi­lens fö­ra­re, en man vi­sar tyd­li­ga tec­ken på att va­ra på­ver­kad av nar­ko­ti­ka. Han med­togs för prov­tag­ning. Fö­ra­ren är även miss­tänkt för grov olov­lig kör­ning då han sak­nar kör­kort och bli­vit rap­por­te­rad för det­ta ti­di­ga­re.

JÄRNBROTT Mån­dag 8 ok­to­ber Kloc­kan 01.04 Po­li­sen lar­mas till Tran­sist­or­ga­tan i Järnbrott där det en­ligt upp­gift ska gå en på­ver­kad per­son i en träd­gård. Man­nen grips och rap­por­te­ras för nar­ko­ti­kabrott och brott mot kniv­la­gen. En­ligt upp­gift ha­de man­nen ock­så en yxa med sig. Man­nen är 40-års­ål­dern.

TOF­TA Söndag 7 ok­to­ber Kloc­kan 11.34 Det har va­rit in­brott i en bo­stad på Tof­ta­ås­ga­tan. Det ver­kar som om gär­nings­man­nen ta­git sig in via bal­kong­dör­ren. För när­va­ran­de oklart vad som har stu­lits. Po­lis kal­las till plat­sen för att ta upp en an­mä­lan samt för att säk­ra even­tu­el­la spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.