Beske­det: Ing­en skol­skjuts från fri­tids

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Nu ska skol­skjut­sen bli mer rätt­vis. I sam­band med att den nya grund­sko­le­för­valt­ning­en tog över an­sva­ret för skol­skjuts från stads­de­lar­na för­tyd­li­ga­des ock­så rikt­lin­jer­na.

Trots sam­ma rikt­lin­jer har stads­de­lar­na tol­kat oli­ka när det gällt be­slut om skol­skjuts. En del ele­ver har fått skol­skjuts till och från fri­tids me­dan and­ra ba­ra tillå­tits skol­skjuts till och från skol­un­der­vis­ning­en – trots att det har haft sam­ma be­hov.

När den nya grund­sko­le­för­valt­ning­en nu ta­git över skol­skjuts­frå­gor­na ska sam­ma reg­ler gäl­la över he­la sta­den. Skol­skjuts ska en­dast gäl­la till och/el­ler från skol­un­der­vis­ning och ele­vens bo­stad. Det­ta ef­tersom fri­tids är fri­vil­ligt, på sam­ma sätt som att skol­skjuts in­te går att få på fri­ti­den, hel­ger el­ler lov (om ele­ven in­te går på en lov­sko­la och re­dan har skol­skjuts).

– Vi har sla­git ihop tio stads­de­lars skol­verk­sam­het till en. Det gör att det har fun­nits tio oli­ka reg­ler för hur man skött skol­skjut­sen. På någ­ra stäl­len har man va­rit mer ge­ne­rös, på and­ra stäl­len mind­re ge­ne­rös. Ett av skä­len till om­or­ga­ni­sa­tio­nen var att det skul­le bli mer lik­vär­digt över he­la sta­den, sä­ger Clau­dia Her­nan­dez, ad­mi­nist­ra­tör på grund­sko­le­för­valt­ning­en.

Vad har de oli­ka tolk­ning­ar­na lett till för pro­blem?

– I vis­sa stads­de­lar har frå­gan ham­nat på rek­to­rer­na, som of­ta har va­rit mer ge­ne­rö­sa. På and­ra stäl­len har det skötts centralt där man följt reg­ler­na till punkt och pric­ka. Ele­ver som går på sam­ma sko­la el­ler till och med i sam­ma klass har kun­nat ha oli­ka om man till­hört oli­ka stads­de­lar, sä­ger Clau­dia Her­nan­dez.

Ut­ö­ver tyd­li­ga­re rikt­lin­jer er­bjuds nu ock­så skol­skjut­sen till ele­ver i för­sko­le­klass.

Det nya re­gel­ver­ket bör­ja­de gäl­la från 1 ju­li i som­ras. Be­slut som togs in­nan dess gäl­ler un­der he­la läså­ret. De som re­dan har fått be­vil­jad skol­skjuts till och från fri­tids kom­mer allt­så även fort­sätt att ha det fram till vår­ter­mi­nens slut.

Ele­ver som har skol­skjuts till and­ra sko­lor för mo­dersmåls­un­der­vis­ning om­fat­tas in­te av det nya re­gel­ver­ket. De ele­ver som är i be­hov av färd­tjänst el­ler Lss-re­sor kan an­sö­ka om det som van­ligt.

Kristi­an Ri­sen­fors RÄTT­VI­SA.

elev som in­te själv kan ta sig till sko­lan har rätt till skol­skjuts. Hind­ren kan va­ra oli­ka. Det är grund­sko­le­för­valt­ning­en som av­gör vem som får skol­skjuts.

hin­der kan va­ra av­stånd från folk­bok­fö­rings­a­dress. Då mäts in­te avståndet till sko­lan ut­an till när­mas­te buss­håll­plats.

an­nat hin­der kan va­ra sjuk­do­mar el­ler in­fek­tions­ris­ker.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Nu ska det ba­ra gå att få skol­skjuts i sam­band med att sko­lan bör­jar och slu­tar, max två re­sor per dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.