En ka­ta­strof för frisko­lor­na

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Du har ef­ter nog­grant över­vä­gan­de valt en fri­ståen­de för­sko­la för ditt barn. Ditt be­slut är grun­dat på att du vill ge ditt barn de bäs­ta pe­da­go­ger­na, den bäs­ta mil­jön, la­gom sto­ra barn­grup­per och att du får in­syn och in­fly­tan­de över verk­sam­he­ten i för­sko­lan. Kort sagt, du vill ge ditt barn bäs­ta möj­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för hans el­ler hen­nes förs­ta steg på sitt livs­långa lä­ran­de.

Plöts­ligt med­de­lar de sty­ran­de i Gö­te­borg att de ge­nom att dras­tiskt mins­ka bi­dra­gen drar un­dan mat­tan för al­la små fri­ståen­de för­sko­lor och ditt barn ris­ke­rar att för­lo­ra sin var­dags­trygg­het i den där fi­na och lug­na fria för­sko­lan du har valt. Plöts­ligt på­ver­kar sta­dens spa­ri­ver din var­dag. Du tving­as stäl­la ditt barn i kö för en plats i den kom­mu­na­la barnom­sor­gen, där du – om du har tur – kan få en plats om ett halv­år, i en för­sko­la som kanske lig­ger två mil hem­i­från. Un­der ti­den kanske du tving­as ta le­digt från job­bet för att din för­sko­la in­te över­lev­de kom­mu­nens be­spa­ring­ar och med kort var­sel tving­a­des läg­ga ned.

En uto­pi? Nej, det här är en verk­lig­het som ho­tar i Gö­te­borg just nu. Po­li­ti­ker­na har be­slu­tat att in­fö­ra ett bi­drags­sy­stem som på ett brä­de tar bort en stor del av bi­dra­gen – upp till 62 pro­cent! – till de fria för­sko­lor­na och ho­tar att sät­ta uppe­mot 5 000 barn ut­an för­sko­le­plat­ser.

Det­ta blir en eko­no­misk ka­ta­strof för de fri­ståen­de för­sko­lor­na, re­dan från den 1 ja­nu­a­ri 2019. Re­dan har ett 40-tal fria för­sko­lor i Gö­te­borg avi­se­rat en ned­lägg­ning un­der det förs­ta halv­å­ret näs­ta år om det nya bi­drags­sy­ste­met in­förs. Gö­te­borgs Stad mås­te ome­del­bart ri­va upp det­ta oge­nom­tänk­ta be­slut.

Pe­ter An­ders­son-piltz, ”Äls­kar des­sa mål­ning­ar som syns li­te över­allt i vår stad!”

”Fräck! Bra budskap i mål­ning­en ock­så.”

”Rik­tig konst! graf­fiti­tag­gar är ter­ro­rism mot dom bo­en­de.”

”Så him­la fint! Låt fler plat­ser må­las; tunn­lar, gång­tunn­lar, fa­sa­der, bul­ler­skydd etc!” ”Är klu­ven.”

”I Ham­mar­kul­len finns de mest fan­tas­tis­ka mu­ral­mål­ning­ar ! Många och fi­na är de! Tyc­ker spe­ci­ellt om en där barn av al­la sor­ter i en drag­kamp drar al­la åt sam­ma håll ! Till­sam­mans kla­ra vi myc­ket!”

”Skönt att det in­te är en ung vac­ker kvin­na, det är li­te för myc­ket av sånt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.