Är me­di­a­la dags­län­dor vik­ti­ga­re?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

När va­lets ef­ter­dy­ning­ar så småningom läg­ger sig, så kan man hop­pas att media kan äg­na sig åt nå­got an­nat än dags­po­li­ti­ken – åt kli­mat­frå­gan, som fak­tiskt är än­nu vik­ti­ga­re. För me­dan en re­ge­ring va­rar i ett par år, så hål­ler mänsk­lig­he­ten på att för­änd­ra kli­ma­tet för hund­ra­tals år fram­ö­ver.

Kli­mat­frå­gan står ock­så högt på svens­ka fol­kets lis­ta över oro­säm­nen. Media bor­de där­för sät­ta kli­ma­tet myc­ket hög­re på dag­ord­ning­en än man hit­tills gjort. Det be­ty­der att in­te ha en en­sam kli­mat­jour­na­list som ett ali­bi, som vis­sa re­dak­tio­ner har (och de fles­ta har in­te ens det), ut­an att lå­ta den­na ödes­frå­ga mär­kas på al­la av­del­ning­ar.

Ar­tik­lar om nya fö­re­tag bör ta upp hur pass håll­ba­ra företagen är ener­gi- och mil­jö­mäs­sigt. Nya stads­pla­ner bör skär­skå­das ur håll­bar­hets­syn­vin­kel: pri­o­ri­te­rar man kol­lek­tiv­tra­fik och cy­ke­loch gång­ba­nor, har man ta­git hän­syn till hav­s­ni­vå­höj­ning­ar­na, vad hän­der vid fram­ti­da sky­fall? Re­se­re­por­ta­gen bör in­te hand­la om lång­vä­ga plat­ser som krä­ver flyg­re­sor, sport­fö­re­trä­da­re bör få frå­gan om det går att ta sig med buss och tåg till de­ras eve­ne­mang, mu­sik­fes­ti­va­ler bör grans­kas med tan­ke på ma­ter­bju­dan­den och ener­giåt­gång, och så vi­da­re.

”Om det här är den vik­ti­gas­te frå­gan i värl­den, då mås­te job­bet bör­ja på re­dak­tio­ner­na med att re­dak­tö­rer­na tyc­ker det, så att de se­dan kan få all­män­he­ten att bry sig”, me­nar Alan Rus­bridger, f d chefre­dak­tör på brit­tis­ka Gu­ar­di­an. Frå­gan är om svens­ka re­dak­tio­ner tyc­ker att kli­mat­frå­gan är vik­tig, el­ler om de se­nas­te po­li­tis­ka in­tri­ger­na, Tv-kän­di­sar­na, sport­hän­del­ser­na el­ler and­ra me­di­a­la dags­län­dor ses som vik­ti­ga­re?

Ing­e­la Björck

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.