Be­ske­det: Ge­ely stor­sat­sar i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

I vec­kan med­de­la­de den ki­ne­sis­ka for­donskon­cer­nen Ge­ely att man pla­ne­rar för en enorm sats­ning i Gö­te­borg, med ett in­no­va­tions­cen­ter på Lind­hol­men sci­ence park. För det­ta byggs en fas­tig­het på mel­lan 70 000 och 80 000 kvadrat­me­ter med plats för mer än 3 500 an­ställ­da.

Så­här kom­men­te­rar sty­rel­se­ord­fö­ran­de Li Shu­fu ny­he­ten i ett press­med­de­lan­de:

– Vi gör ett åta­gan­de om lång­sik­tig in­ve­ste­ring i Ge­ely In­no­va­tion Cen­ter in Eu­ro­pe. Ge­nom att dra nyt­ta av kom­pe­ten­sen i Gö­te­borg, spe­ci­ellt det pla­ne­ra­de cent­ret för elektro­mo­bi­li­tet på Lind­hol­men, strä­var vi ef­ter att ut­veck­la Ge­ely In­no­va­tion Cen­ter till en av Eu­ro­pas mest avan­ce­ra­de in­no­va­tions­hub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.