TRÄGÅRN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ons­dag 28 ju­ni Kloc­kan 01.06

Vak­ter­na på Trägårn har om­hän­der­ta­git en per­son och i sam­band med det­ta har man på­träf­fat en mind­re mängd miss­tänkt nar­ko­ti­ka på ho­nom. Man­nen får föl­ja med patrul­len för blod­prov­stag­ning samt att man tar den miss­tänk­ta nar­ko­ti­kan i be­slag för ana­lys, en an­mä­lan skrivs.

MARGRETEBERGS GA­TAN

Tis­dag 27 ju­ni Kloc­kan 21.02

Po­lis­pa­trull stop­par en per­son­bil för kon­troll på Mar­gre­te­bergs­ga­tan. Fö­ra­ren som är en man i 40-års­ål­dern miss­tänks va­ra nar­ko­tikapå­ver­kad. Han får där­för föl­ja med för prov­tag­ning miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri.

FÖRS­TA LÅNGGATAN

Tis­dag 27 ju­ni Kloc­kan 00.33

En man i 30-års­ål­dern lig­ger på mar­ken i kors­ning­en Förs­ta Långgatan och Värm­lands­ga­tan. Man­nen upp­ger själv att han blev skju­ten i be­net vid ett tänkt nar­ko­tika­köp, man­nen har le­gat ska­dad cir­ka en tim­me. Gär­nings­man­nen är in­te kvar på plat­sen. Man­nen förs till Sahl­grens­ka med am­bu­lans, oklart ska­de­lä­ge. En tek­nisk un­der­sök­ning görs på plat­sen. En för­un­der­sök­ning in­leds med ru­brik grov miss­han­del. På Os­kars­ga­tan har en bi­list kört in i en stil­lastå­en­de bil. Fö­ra­ren, en man i 25-års­ål­dern, förs med am­bu­lans till Sahl­grens­ka sjuk­hu­set med okla­ra ska­dor. Han miss­tänks för dro­gratt­fyl­le­ri.

ULLEVIMOTET

Lördag 24 ju­ni Kloc­kan 13.00

Två per­son­bi­lar har kol­li­de­rat vid Ullevimotet, E6 sö­der­gå­en­de rikt­ning. Inga upp­gif­ter om ska­dor. Po­lis på väg.

PRINSGATAN

Tors­dag 22 ju­ni Kloc­kan 15.47

På Prinsgatan har en kil­le bli­vit rå­nad på sin mo­bil­te­le­fon. Två kil­lar i 16-17-års­ål­dern har kom­mit fram till ho­nom och ho­tat ho­nom ver­balt. Inga va­pen syn­li­ga. Han tving­a­des log­ga ut från ”hit­ta min ip­ho­ne” in­nan de tog hans mo­bil­te­le­fon samt li­te kon­tan­ter. De är än­nu in­te grip­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.