Ing­en no go-zon i Me­gans ögon

Me­gan Reif Dyfver­mark var tvek­sam till att bo kvar i Sve­ri­ge. Här var ju så ... trå­kigt. Se­dan upp­täck­te hon Biskops­går­den. Nu ar­be­tar Me­gan för att fler ska se det fi­na i för­or­ten un­der hash­tag­gen ”Go­Zo­neSwe­den.”

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Text: Mia Pet­ters­son | Foto: Markus An­ders­son

När Me­gan Reif Dyfver­mark var klar med sitt ar­be­te för Gö­te­borgs Uni­ver­si­tet tänk­te hon åter­vän­da till USA – men så kom kär­le­ken emellan. Ef­ter en pe­ri­od i bland an­nat Par­til­le och Lin­nés­tan tviv­la­de hon dock. Vil­le hon verk­li­gen stan­na i ett land där det mesta stäng­de ti­digt och folk knappt häl­sa­de på varand­ra?

– Jag bör­ja­de frå­ga runt. Var i Gö­te­borg är in­tres­sant att le­va? sä­ger hon.

Me­gans sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga forsk­ning har bå­de fo­ku­se­rat på och ägt rum i bland an­nat Af­gha­nis­tan och Al­ge­ri­et, så hon vil­le gär­na bo nå­gon­stans där många har si­na röt­ter i Mel­la­nöstern. Strä­van led­de till Biskops­går­den, som hon föll pla­dask för.

Hon be­rät­tar en­tu­si­as­tiskt om den nya so­ma­lis­ka re­stau­rang­en, Biskops­går­dens dag, bosnis­ka ka­kor och skräd­da­ren från Je­men som syr dräk­ter åt hen­nes roll­spe­lan­de kil­le.

– Här kan jag re­sa ut­an att re­sa, sä­ger Me­gan.

#Go­Zo­neSwe­den

För att fler ska se Biskops­går­den ge­nom hen­nes glas­ö­gon har Me­gan Reif Dyfver­mark star­tat In­stagram­kon­tot Go­Zo­neSwe­den. Un­der hash­tag­gen med sam­ma namn läg­ger hon dag­li­gen ut bil­der på det fi­na men ock­så helt van­li­ga i sitt bo­stads­om­rå­de. Visst finns där pro­blem, sä­ger hon, men in­te alls i den ut­sträck­ning som om­giv­ning­en tycks an­ta.

– Jag får hö­ra från folk som in­te ens bor här hur det är i Biskops­går­den. Men ur ett stör­re per­spek­tiv är ju våld är oer­hört ovan­ligt – oav­sett vil­ken plats i Sve­ri­ge vi pra­tar om, sä­ger Me­gan Reif Dyfver­mark.

– Visst har det hänt choc­ke­ran­de sa­ker här, men 364 da­gar om året är allt helt nor­malt. Och det finns re­dan så många rös­ter som be­skri­ver det ne­ga­ti­va.

Men även per­so­ner som själ­va bor i Biskops­går­den an­ser ju att om­rå­det har pro­blem. Har de fel?

– När man ba­ra hör hems­ka sa­ker om sitt om­rå­de bör­jar man själv tro att det är hemskt. En sak jag vill upp­nå med #Go­Zo­neSwe­den är att in­vå­nar­na här blir stol­ta över sitt om­rå­de.

Mot nya mål

#Go­Zo­neSwe­den kan ock­så bli ett kon­kret verk­tyg, för­kla­rar Me­gan. Näs­ta gång nå­gon hån­fullt pra­tar om brin­nan­de bi­lar i Biskops­går­den kan hon för­hopp­nings­vis vi­sa bil­der, tag­na dag ef­ter dag, på en helt van­lig par­ke­ring.

Ny­li­gen in­led­de Me­gan Reif Dyfver­mark ett sam­ar­be­te med Väst­ra Hi­sing­en bas­ket, som har ett ut­ta­lat mål om att ta so­ci­alt an­svar för sitt när­om­rå­de. För­hopp­ning­en är att på läng­re sikt in­vol­ve­ra fler ak­tö­rer, på oli­ka sätt, och and­ra mul­ti­kul­tu­rel­la om­rå­den i Gö­te­borg och res­ten av Sve­ri­ge.

– Ge­nom att sam­la in histo­ri­er från he­la lan­det kan vi för­hopp­nings­vis ge en mer rätt­vis bild av de här om­rå­de­na, sä­ger hon.

GO ZONE. På In­stagram­kon­tot @go­zo­neswe­den pos­tar Me­gan in­lägg från om­rå­det.

VI­SAR DET FI­NA. Me­gan Reif Dyfver­mark vill vi­sa upp allt som är bra och fint med Biskops­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.